Etter oppfordring fra tidligere rådmenn har KS, ved Sekretariat for Etter- og Videreutdanning i Samfunnsplanlegging (SEVS), utviklet et eget kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling for kommunale toppledere. Deltakelse på kurset er forbeholdt rådmenn, kommunedirektører, administrasjonssjefer, fylkesrådmenn og byrådsdirektører.

Plan- og bygningsloven setter krav til kommunenes planarbeid og nasjonale forventninger gir føringer for planinnholdet. Regional og kommunal planstrategi skal utarbeides i løpet av første år av valgperioden, og kommunenes planer skal knyttes til økonomiplan og handlingsdel. Det gir gode muligheter for samkjøring, men krever samtidig oversikt og kunnskap. 

Kurset gir innsikt i og kunnskap om:

 • Plan- og bygningslovens krav til kommunenes planarbeid, plankrav og roller.
 • Nasjonale forventningers føringer for planinnholdet.
 • FNs bærekraftsmål og kopling til kommunale planer
 • Regional- og kommunal planstrategi. Nye planstrategier skal utarbeides i løpet av første år av valgperioden. Det gir gode muligheter for samkjøring, men krever samtidig oversikt og kunnskap og kan ofte gjøres nokså enkelt.
 • Sammenheng mellom samfunnsdel og økonomiplan.
 • Utbyggingsavtaler og offentlig-privat samarbeid.
 • Samskaping – konsekvenser for planlegging

Anbefalinger fra rådmenn:

«Samplan gir svært nyttig kunnskap og innsikt i sentrale kommunale planleggingsprosesser. I møte med kolleger formidles også interessante erfaringer. Kommunen er inne i en omfattende samfunnsutvikling og som rådmann er dette helt nødvendig kompetanse å ha med seg. Anbefales!» Erik Kjeldstadli, Bærum kommune.

«Som rådmann skal jeg ha et godt blikk knyttet til overordnet planlegging. Samplan har gitt meg viktig innsikt, og konkrete innspill, til det helt nødvendige samspill mellom lovverk, plan- og styringssystem. Muligheten til å kunne dele ”beste praksis” mellom gode kolleger har også hatt stor verdi for meg.» Evy-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune.

«Jeg oppfordrer rådmenn til å delta på Samplan for å øke kompetanse om rådmannsrollen knyttet til helhetlige kommunale planleggingsprosesser. Alle kommuner er inne i en omfattende samfunnsutvikling som utfordrer kommuneorganisasjonene. Muligheten for faglig utvikling og erfaringsutvikling mellom gode kollegaer er svært verdifullt for å utvikle egen kommune.» Bente Larssen, Porsanger kommune og leder av rådmannsutvalget i KS.

Samlinger

 • Samling 1: 21.-22. april 2021
 • Samling 2: 18.-19. august 2021
 • Samling 3: 27.-28. oktober 2021

Kostnader:

 • Deltakeravgiften er på kr 20.000,-.
 • Deltakeravgiften dekkes for alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune, etter søknad over KS' OU-midler.
 • Øvrige kostnader knyttet til reise, opphold og kost dekker deltakerne selv.