Etter oppfordring fra rådmenn har KS, ved Sekretariat for Etter- og Videreutdanning i Samfunnsplanlegging (SEVS), utviklet et eget kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling for toppledere i kommuner og fylkeskommuner.

Plan- og bygningsloven setter krav til kommunenes planarbeid, plankrav og roller. Nasjonale forventninger gir føringer for planinnholdet. Regional og kommunal planstrategi skal utarbeides i løpet av første år av valgperioden, og kommunens planer skal knyttes til økonomiplan og handlingsdel. Det gir gode muligheter for samkjøring, men krever samtidig oversikt og kunnskap. 

Kurset gir innsikt i og kunnskap om:

 • Plan- og bygningslovens krav til kommunenes planarbeid, plankrav og roller.
 • Nasjonale forventningers føringer for planinnholdet.
 • FNs bærekraftsmål og kopling til kommunale planer.
 • Regional og kommunal planstrategi. Nye planstrategier skal utarbeides i løpet av første år av valgperioden. Det gir gode muligheter for samkjøring, men krever samtidig oversikt og kunnskap og kan ofte gjøres nokså enkelt.
 • Sammenheng mellom samfunnsdel og økonomiplan.
 • Utbyggingsavtaler og offentlig-privat samarbeid.
 • Samskaping – konsekvenser for planlegging.

Deltakelse på kurset er forbeholdt rådmenn, kommunedirektører, administrasjonssjefer, fylkesrådmenn og byrådsdirektører.

Anbefalinger fra rådmenn:

«Samplan gir svært nyttig kunnskap og innsikt i sentrale kommunale planleggingsprosesser. I møte med kolleger formidles også interessante erfaringer. Kommunen er inne i en omfattende samfunnsutvikling og som rådmann er dette helt nødvendig kompetanse å ha med seg. Anbefales!» Erik Kjeldstadli, Bærum kommune.

«Som rådmann skal jeg ha et godt blikk knyttet til overordnet planlegging. Samplan har gitt meg viktig innsikt og konkrete innspill til det helt nødvendige samspillet mellom lovverk og plan- og styringssystem. Muligheten til å kunne dele ”beste praksis” mellom gode kolleger har også hatt stor verdi for meg.» Evy-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune.

«Jeg oppfordrer rådmenn til å delta på Samplan for å øke kompetanse om rådmannsrollen knyttet til helhetlige kommunale planleggingsprosesser. Alle kommuner er inne i en omfattende samfunnsutvikling som utfordrer kommuneorganisasjonene. Muligheten for faglig utvikling og erfaringsutveksling mellom gode kollegaer er svært verdifullt for å utvikle egen kommune.» Bente Larssen, Porsanger kommune og leder av det sentrale rådmannsutvalget i KS.

Samlinger:

 • Samling 1: 30. september-1. oktober 2020, Scandic Lillestrøm
 • Samling 2: 13-14. januar 2021
 • Samling 3: 21.-22. april 2021

Kostnader:

 • Deltakeravgiften er på kr 20 000,-.
 • Deltakeravgiften dekkes for alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune, etter søknad over KS' OU-midler.
 • Øvrige kostnader vil være knyttet til reise, opphold og kost.

Påmeldingsfrist 18. juni. Last ned påmeldingsskjema her.

For påmelding eller spørsmål kontakt Una Voss Christophersen uvc@ks.no

 

Påmeldingsskjema (link)