Etter oppfordring fra tidligere rådmenn har KS, ved Sekretariat for Etter- og Videreutdanning i Samfunnsplanlegging (SEVS), utviklet et eget kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling for kommunale toppledere. Deltakelse på kurset er forbeholdt rådmenn, kommunedirektører, administrasjonssjefer, fylkesrådmenn og byrådsdirektører.

Plan- og bygningsloven setter krav til kommunenes planarbeid og nasjonale forventninger gir føringer for planinnholdet. Regional og kommunal planstrategi skal utarbeides i løpet av første år av valgperioden, og kommunenes planer skal knyttes direkte til økonomiplan og handlingsdel. Det gir gode muligheter for samkjøring, men krever samtidig oversikt og kunnskap. 

Kurset gir innsikt i og kunnskap om:

 • Plan- og bygningslovens krav til kommunenes planarbeid, plankrav og roller.
 • Nasjonale forventningers føringer for planinnholdet.
 • FNs bærekraftsmål og kopling til kommunale planer.
 • Kunnskapsgrunnlaget, hva må være klart, og når?
 • Involvering av politikere.
 • Regional- og kommunal planstrategi. Nye planstrategier skal utarbeides i løpet av første år av valgperioden. Det gir gode muligheter for samkjøring, men krever samtidig oversikt og kunnskap og kan ofte gjøres nokså enkelt.
 • Tilrettelegging for politiske prioriteringer i samfunnsdelen.
 • Sammenheng mellom samfunnsdel og økonomiplan.
 • Utbyggingsavtaler og offentlig-privat samarbeid.
 • Samskaping – konsekvenser for planlegging.

Anbefalt av rådmenn og kommunedirektører

«Som kommunedirektør er det viktig å sikre helhet i styringen av kommunen slik at vi når de politiske målene og kommunen utøver rollen som samfunnsutvikler på en god måte. Samplan gir nyttig faglig kunnskap om overordnet planlegging, men også viktige diskusjoner og erfaringsutvekslinger med andre kommunedirektører. Dette er helt nødvendig kompetanse for å sikre god samfunnsutvikling!» Trine Myrvold Wikstrøm, Lillestrøm kommune

«Jeg oppfordrer rådmenn til å delta på Samplan for å øke kompetanse om rådmannsrollen knyttet til helhetlige kommunale planleggingsprosesser. Alle kommuner er inne i en omfattende samfunnsutvikling som utfordrer kommuneorganisasjonene. Muligheten for faglig utvikling og erfaringsutvikling mellom gode kollegaer er svært verdifullt for å utvikle egen kommune.» Bente Larssen, Porsanger kommune

Samlinger

 • Samling 1: 25.-26. januar
 • Samling 2: 29. 30. mars
 • Samling 3: 30.- 31. august

Kostnader

 • Deltakeravgiften er på kr 20.000,-.
 • Deltakeravgiften dekkes for alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune, etter søknad på KS' OU-midler.
 • Øvrige kostnader knyttet til reise, opphold og kost dekker deltakerne selv.
Lenkeblokk Icon Her finner du skjema for påmelding til Samplan for kommunedirektører (word)

Søknadsfrist 15. november