Samplan er et etter- og videreutdanningstilbud i samfunnsplanlegging, og er rettet mot deg som har plan- og utviklingsoppgaver i kommuner, fylkeskommuner, statsforvalter, departementer, direktorater og statlige etater. Private planleggere og folkevalgte kan også søke.

Kurset gir deltakerne bedre innsikt i forholdet mellom ulike samfunnsforhold og planlegging, større samfunnsforståelse og praktiske ferdigheter for bruk av relevante verktøy og metoder. Undervisningen tilrettelegger for studentaktiv læring og består av foredrag, samtaler med foredragsholderne, gruppediskusjoner, befaringer, feltarbeid og presentasjoner.

Kurset kan gjennomføres som et 30-poengs studium/emne hvor deltakerne tar en todagers hjemmeeksamen. Emnet kan inngå som del av mastergrad i samfunnsplanlegging hvis man har bachelorgrad eller tilsvarende grunnkompetanse fra før. For kurset i 2022-23 er Norges Arktiske universitet i Tromsø opptaks-, eksamens- og sensursansvarlig.

Kurset går fra september til juni og består av seks uker fordelt på fire samlinger. Samlingene blir lagt rundt i Norge og det blir en feltperiode i Nord-Norge i juni 2023.

Alle deltakerne skal utarbeide en relevant problemstilling – et planproblem – som vi jobber med på kurset. Deltakere som skal ta eksamen må levere inn et prosjektnotat som diskuterer planproblemet, og dette må godkjennes. Det gis veiledning.

Uttalelser fra tidligere deltakere

Lyngdal kommune: Linn Øysæd Gyland, folkehelsekoordinator. Jan Terje Ågedal, planarbeid og større investeringsprosjekter. Kristine S. Valborgland, kommunalsjef for Plan og Næring:

«Samplan har utvidet horisonten og gitt oss nye perspektiver. Vi har også fått et mer overordnet syn på samfunnsplanlegging. Vi hadde alle gjort det igjen og kan anbefale kurset på det sterkeste. Utrolig lærerikt og nyttig.»

Lars Erik Vindfallet Lauritsen, Master i areal- og eiendomsfag (jordskiftekandidat), NMBU Seniorrådgiver Statnett SF, avdeling eiendom og rettigheter:

«Når man kommer på Samplan merker man fort at man er en del av en større helhet; man lærer teorier og metoder om medvirkning, å lage planstrategier ved bruk av kreative prosesser med andre fagfolk, og ikke minst oppdage at flere har de samme "planproblemer" som deg (med tilhørende gode diskusjoner om løsninger). Samplan er mer enn bare det faglige i klasserommet. En reise til flere steder i landet for å se på samfunnsplanlegging i bredt spekter gjennom møte med kommuner, institusjoner, private aktører mv. På toppen kommer nye bekjentskaper med felles opplevelser som teater og fjellturer. En "fagfest" og opplevelse for livet!»

Hovedtemaer for studiet 2022-2023

Kurset/studiet tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven.

 • Planleggingen i et samfunnsperspektiv
 • Bærekraft
 • Styringsutfordringer for planleggingen og planleggere
 • Makt og roller i planleggingen
 • Plan- bygningsloven som styringsverktøy
 • Planteori
 • Planleggingsmetoder og -verktøy
 • Innovasjon og samskaping
 • Lokale eksempler/befaring
 • Metodikk for feltarbeid

Tidspunkt og sted for samlinger

(Med forbehold om endringer)

 1. periode 11. - 16. september: Hamar eller Lillehammer og 19. - 23. september: Gran på Hadeland
 2. periode 21. - 25. november: Bergen
 3. periode 13. - 17. mars: Trondheim
 4. periode 30. mai - 2. juni: Tromsø, 2. - 6. juni: Feltarbeid i Nord Norge og 6. - 9. juni: Nord-Norge

Kursavgift

Kursavgift for Samplan 2022-2023 er kr 35.000. Det gis en reduksjon på 10 prosent når det er to eller flere deltakere fra samme arbeidsgiver. I tillegg kommer kostnader til reise og opphold.

Søknadsfrist 15. mai 2022

Det tas opp inntil 40 deltakere hvert år. Søkere må ha praksis fra planlegging eller annet relevant utviklingsarbeid. Videre må søkere ha utdanning fra universitet/høgskole eller tilsvarende realkompetanse.

Lenkeblokk Icon Søknadsskjema (word) Lenkeblokk Icon Informasjon om årets utdanningstilbud fra SEVS Lenkeblokk Icon Brosjyre for kurset 2022-2023