KS ser på avtalen som en viktig milepel for samarbeid om planleggingsutfordringer og som et første skritt på veien til utdanning av flere region- og kommuneplanleggere for å bøte på kapasitesutfordringene i kommunesektoren.

Avtalen peker på tre samarbeidsområder:

  • Økt kapasitet og kompetanse innen samfunns- og arealplanlegging.
  • Styrket samarbeid og samhandling i spørsmål knyttet til en bærekraftig og framtidsrettet samfunnsutvikling og arealbruk.
  • Samarbeid om utvikling av planlegging som utdanningstilbud og profesjon.

Avtalen er et resultat av KS' initiativ reist gjennom konsultasjonsordningen (KS' faste møter med regjeringen). Avtalen gjelder ut 2018, med mulighet for forlengelse ett år av gangen i påvente av gjennomført evaluering.