Hovedstyret i KS vedtok i 2017 at KS skal ta initiativ til et nytt nasjonalt program for lokal samfunnsutvikling.  Initiativet ble drøftet med statsråd Sanner på konsultasjonsmøtet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 3. november.  Initiativet fikk positiv tilbakemelding fra statsråden.

- Dette initiativet må ses i lys av regionreformen der fylkeskommunenes rolle som regional samfunnsutvikler skal styrkes, samt kommunereformen som omfatter mange, men langt fra alle kommuner. Nasjonale programmer med en arbeidsform som stimulerer til samarbeid mellom administrasjon og politikk, på tvers av fag og forvaltningsnivåer og med erfaringsutveksling mellom kommuner, kan gi resultater som det ellers er vanskelig å oppnå, fortsetter Helgesen.

Bred oppslutning
Kommunesektoren er inne i, og går i møte, store komplekse samfunnsutfordringer. Demografiske endringer, endrede inntektsforutsetninger, miljø- og klimautfordringer og digitalisering er eksempler på at tiden kan være inne for å utvikle et nytt nasjonalt utviklingsprogram. Initiativet har vært drøftet i det sentrale rådmannsutvalget som sammen med flere fylkesvise rådmannsutvalg støtter forslaget.

KS' rolle
Som initiativtaker til et nytt nasjonalt program kan KS legge premisser og sikre at programmet treffer kommunesektorens behov. Som deltaker i programmet kan KS også styrke sin rolle som utviklingspartner for medlemmene. Målgruppen kan være små og mellomstore kommuner, mindre byer og fylkeskommunene, der oppmerksomheten rettes mot balansert utvikling i regionale byer og lokale sentra.

De siste nasjonale programmene har hatt større byer som målgruppe, mens interessen for slike programmer også er stor i små og mellomstore kommuner. Fylkeskommunene bør ha en sentral rolle i programmet for å støtte opp under den forsterkede rollen som regional samfunnsutvikler, mener KS.

Gir kraft i rollen som samfunnsutvikler
Ulike nasjonale utviklingsprogrammer for styrking av kommunene som samfunnsutviklere har vært viktige satsinger både for staten og kommunesektoren. KS har hatt en sentral rolle i flere av programmene.

De siste programmene har vært:

  • Plansatsing mot større byer, 2013-2018 (avgrenset til seks byer)
  • Byregionprogrammet, 2014-2017 (samarbeid bykommuner/omlandskommuner)
  • Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK), 2010-2014
  • Framtidens byer, 2008-2014 (avgrenset til de 13 største byene)
  • Bolystprogrammet, 2009-2013 (avgrenset til det distriktspolitiske virkeområdet)
  • BLEST, 2006-2010 («i hovedsak» avgrenset til det distriktspolitiske virkeområdet)
  • Livskraftige kommuner - kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling, 2006-2010
  • Småsamfunnssatsingen, 2006-2010 (avgrenset til det distriktspolitiske virkeområdet)
  • Attraktive og miljøvennlige tettsteder i distriktene, 2001-2005
  • Lokal Agenda 21/Foregangskommuner

- Erfaringer fra nasjonale utviklingsprogrammer er at dette er nyttige redskap for politikkutvikling, kunnskapsutvikling og gjennomføringskraft. Langsiktige større programmer sikrer politisk og administrativ forankring i kommunene og bidrar til utvikling av både fag og politikk, sier Gunn Marit Helgesen.