Vedtakene ble fattet 29. mai i forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt og den tilhørende innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen, Innst. 300 S (2016-2017).

KS-innspill
I innstillingen slås det fast at «komiteen merker seg innspillene fra KS på høringen og fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen utrede en utvidelse av ordningen med byvekstavtaler til å omfatte flere byområder og fortløpende vurdere nye programmer og virkemidler for distriktene.»

Om behovet for flere planleggere heter det videre i innstillingen: «Komiteen viser til innspill fra KS i høringen ……og fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid for å øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging».

-Dette er to saker KS har arbeidet for i lang tid og som på hver sin måte vil være viktige i arbeidet med å oppnå bærekraftige byer og sterke distrikter. Vi ser derfor fram til regjeringens oppfølging av disse gledelige vedtakene, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

Gir føringer for NTP-debatten
Hun peker også på at vedtaket om å utrede en utvidelse av byvekstavtalene og nye programmer for bærekraftig arealbruk og transport i distriktene bør gi nye føringer for Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan 2018-2019 nå i juni.

-Blant annet bør transportetatenes forslag om å utvide nullvekstmålet til alle mellomstore byområder og byer hvor det er aktuelt med bypakker nå bli en del av debatten, sier Helgesen.

I behandlingen av stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter vedtok Stortinget for øvrig å be regjeringen «se på hvordan «New Urban Agenda» på en hensiktsmessig måte kan implementeres i Norge». I innstillingen pekte komiteen på at New Urban Agenda – som ble vedtatt på Habitat III-konferansen – gir svært viktige impulser som bør inn i norsk planlegging og forvaltning.

Innst. 300 S (2016–2017)