Selnes representerte kommunesektoren sammen med KS i komitéhøringen tidligere i vinter. Hun er svært tilfreds med at det ikke ble flertall for forslaget om å endre organiseringen av eiendomsoppmåling fra å være en lovpålagt kommunal oppgave til å bli en profesjonsregulert tjeneste med fri prisdannelse.

KS mente også at kommunene fortsatt skal ha ansvar for å føre eiendomsopplysningene i matrikkelen – Norges offisielle register over fast eiendom. Et forslag om endringer i dette fikk heller ikke flertall i komitéen.

Av de 150 kommunene som leverte høringsuttalelse i saken, var 144 imot forslaget om å oppheve kommunenes ansvar for eiendomsoppmålingen. Alle pekte på flere ulemper og stor usikkerhet ved forslaget slik KS også gjorde i sitt høringssvar.