Formålet med dette pilotprosjektet er å bidra til å utvikle velfungerende og effektive regionale plansystem fra overordnet politikkutvikling til økonomiplan og gjennomføring.

Prosjektet skal gå fram til november 2020 og skal integrere kunnskap utviklet i pågående og parallelle tilsvarende prosjekter og eventuelt utviklingsarbeid knyttet opp mot KS' folkevalgtopplæring.

Rapporten er bygget opp på følgende måte:

  • Innledende gjennomgang av metode og forutsetninger for informasjonsinnhenting og vurderinger.
  • Gjennomgang av plansystemet og karakteristika ved de enkelte delene av plansystemet i fylkeskommunene.
  • Kategorisering og funksjonsanalyse av hovedinnhold i regionale planer, strategier, temaplaner og handlingsplaner.
  • Tematisert beskrivelse av erfaringer ut fra informasjon fra intervju med informanter.
  • Vurdering av sterke sider og potensielle utviklingsområder for plansystemet i de enkelte fylkeskommunene.
  • Sentrale funn, problemstillinger og utviklingsområder for videre diskusjon i pilotprosjektet.
Lenkeblokk Icon Se hele rapporten fra Asplan Viak