I fjor høst sendte en samlet vindkraftbransje og kommunesektor et felles brev til energi- og miljøkomitéen hvor det ble tatt til orde for at det hastet med å få på plass en ordning for lokal kompensasjon til vertskommunene for vindkraftutbygginger. 

Stortinget lyttet til organisasjonene og vedtok et anmodningsvedtak hvor regjeringen ble bedt om å komme med en vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser for vindkraft kan sikres gjennom skatt, avgift eller annen hensiktsmessig innretning.  

Regjeringens oppfølging i RNB dekker imidlertid ikke lokalsamfunns behov for forutsigbare rammer for forholdet til utbyggere av vindkraft. Detaljene i ordningen regjeringen vil foreslå er ennå ikke klare, og en rask høring frem mot ikrafttredelse 2022 uten grundigere utredning skaper stor usikkerhet.

Dette blir påpekt i det nye brevet fra de samme organisasjonene i bransjen og kommunesektoren. Stortinget bes i behandlingen av RNB blant annet om å tydeliggjøre at en ny naturressursskatt for vindkraft bør holdes utenfor inntektsutjevningssystemet, omfatte både nye og eksisterende anlegg, og at det innføres en konsesjonsavgift/produksjonsavgift som inngår som vilkår i konsesjonen. Kraftbransjens og kommunesektorens organisasjoner må involveres i spørsmål om hjemmel, utforming og nivå.

Brevet er undertegnet av Energi Norge, Norwea, Samfunnsbedriftene, Naturressurskommunene (LVK, USS, Industrikommunene, Petroleumskommunene), Landssammenslutningen av vindkraftkommuner (LNVK), Kraftfylka og KS.

Lenkeblokk Icon Les hele brevet til finanskomitéen her.