Regjeringen la fram forslag til ny havne- og farvannslov 10. april. KS har fått to viktige gjennomslag:

  • Behovet for en opprydding i ansvarsområdet mellom stat og kommune i havne- og farvannsloven.
  • At kommunene kan ta utbytte fra overskuddet i havnevirksomheten.

KS er tilfreds med at regjeringen foreslår å åpne for at det kan deles ut verdier fra havnevirksomheten dersom det er avsatt nødvendige midler til forsvarlig havnedrift.  Dette tilsvarende som etter aksjelovens regler, slik KS anbefalte. Av hensyn til det lokale selvstyret er det viktig at det er kommunestyret som avgjør utbyttets størrelse i et kommunalt foretak, og at kommunestyrets myndighet er tilstrekkelig begrenset gjennom kravet til nødvendig avsetning.

Regjeringen har foreløpig ikke fulgt opp KS' forslag om en konsekvensutredning av havne- og farvannslovutvalgets forslag om endring i ansvar og myndighet for farvannet. Dette forslaget innebærer at kommunen vil ha ansvar for havn og nærområder til havn og staten for sjøområder utenfor havn. Her mener KS at et så komplisert tema gjør det nødvendig å forstå hvilke konsekvenser lovutvalgets endringer faktisk innebærer.