Nominerte kommuner med fler enn 15.000 innbyggere

 

Kongsvinger kommune 

Kommunen har, i samarbeid med regionens næringsliv, høgskole, næringsutviklingsapparat og øvrige kommuner i regionen, over flere år jobbet svært aktivt og målrettet med næringsutvikling og tilrettelegging for bærekraftig næringsvekst. Sammen med de andre aktørene har Kongsvinger kommune snudd en region med tap av mange arbeidsplasser til en region i vekst. Sentralt i dette arbeidet har vært å være en pådriver i det regionale næringsutviklingsarbeidet som har resultert i en regional næringsstrategi og næringsarealstrategi. Begge deler stimulerer og legger rammer for regionens offensive satsing.  

 

Kinn kommune 

Kommunen ser på næringsutvikling som en sentral del av samfunnsutviklingen. Det illustreres på flere områder. Plan og styringssystemer understøtter at kommunen prioriterer dette. Innsatsen er godt forankret tverrsektorielt og mellom politikk og administrasjon. Kommunen har etablert et godt, likeverdig og produktivt samarbeid med lokalt næringsliv. En konsekvens av at næring over tid har blitt systematisk prioritert er at kommunen opplever stor vekst i etablering av nye boligfelt og boligprosjekt, sentrumsutvikling, nye fabrikker og næringsetableringer og nye satsinger.  

 

Rana kommune 

Det er et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet i kommunen, både administrativt og politisk. Gjennom dette samarbeidet er det utviklet et solid og helhetlig planverk – fra samfunnsdel, næringsplan til budsjett – som har satt dem i posisjon til å være en attraktiv vertskommune for nye etableringer. Kommunen har en visjon “Norges grønne industrihovedstad - Framtida er fornybar”. Dette har blitt fulgt opp med konkrete og prioriterte planer. Syv strategisk viktige prosjekter ble løftet fram, der flyplass, dypvannskai og batterifabrikk, og utvikling av industripark i nabokommunen, var blant disse.  

 

Nominerte kommuner med færre enn 15.000 innbyggere

 

Sogndal   

Kommunen er et nav i et virkemiddelapparat som inkluderer nabokommunene. Utviklingsarbeid er solid forankret i politisk ledelse og godt administrativt bemannet. Videre har kommunen utmerket seg for sitt arbeid med aktiv inkludering i arbeidslivet. Sogndal har utviklet et gryende nærings- og samfunnsliv som tiltrekker seg høyt utdannede i alder 20-40. Dette er et av få unntak fra trenden som peker mot befolkningsnedgang og demografiske skjevheter utenfor de store bysentrene. Kommunen er således et forbilde og til inspirasjon for distriktskommuner som jobber for nye, moderne arbeidsplasser. 

  

Tysvær   

Kommunen tar samfunnsutviklerrollen på alvor og er opptatt av næringslivets betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og samfunnsbidrag i lokalsamfunnet. Tysvær har vært pådriver for etablering av en regional næringspark for areal- og energikrevende industri som med sin strategiske plassering legger til rette for ringvirkninger i samtlige fem nabokommuner. Dette blir Norges største ferdigregulerte nærings- og industripark. Kommunen omtales som en JA-kommune som aktivt prioriterer behandling av saker som kan føre til verdiskaping. God dialog med næringslivet og en engasjert og positiv politisk ledelse og administrasjon arbeider for at næringslivet skal lykkes i å ta posisjon i grønn omstilling. 

  

Flatanger   

Kommunen får gode skussmål fra samarbeidspartnere og lokalt næringsliv for hvordan de legger til rette for næringsutvikling og bedrifter gjennom aktiv næringspolitikk og særlig tilrettelegging for areal og infrastruktur. Den gode dialogen mellom kommunen og næringslivet gjenspeiles i samarbeid om strategisk næringsplan, bolyst-prosjekt, nettportalen flatanger.no og lokalavisen Flatangernytt. Kommunen er et forbilledlig eksempel på hvordan selv de minste kommunene, trass begrensede ressurser, kan være en viktig bidragsyter og vertskap for næringslivet.