Nominasjonsprosessen er i gang og prisen til årets vertskommune deles ut på Kommunalpolitisk toppmøte 9. april.

Rundt omkring i landet ser vi mange eksempler på et konstruktivt og godt samarbeid mellom kommuner og næringsliv. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er lokalisert. For næringslivet kan en kommune som er flink til å legge til rette for næringsutvikling representere bedriftenes kanskje aller viktigste konkurransefortrinn. Bedriftenes konkurransekraft starter lokalt med en god vertskapskommune for sin virksomhet.

For å styrke samarbeidet mellom kommuner og næringsliv, ønsker vi å løfte frem gode eksempler og lære av disse. NHO og KS tar derfor initiativ til en pris vi har kalt "Gode vertskapskommuner for næringslivet". Hovedmålet med initiativet er å skape positiv oppmerksomhet om et viktig samfunnsområde, og samtidig stimulere til dialog og rolleforståelse mellom kommuner og næringsliv. Vi har lagt opp til en enkel nominasjonsprosess, og både kommuner og bedrifter oppfordres til å nominere sine kandidater.

Nominer landets beste vertskommune for bedrifter!

Send forslag til vertskapskommuner@ks.no


Når fristen for nominasjon går ut 15. mars vil regionale juryer bestående av representanter fra NHOs
regioner, KS og enkelte fylkeskommuner utrope vinnere i de ulike regionene. Prisen deles ut i to
kategorier; henholdsvis små og store kommuner, i utgangspunktet over/under 15 000 innbyggere.
Grensen kan fravikes ut fra regionale forhold.

De regionale grensene i kåringen følger NHOs regionale inndeling. Den er sammenfallende med den nye fylkesstrukturen med unntak av Oslo som er inkludert i Viken. Vi er opptatt av å få frem de gode historiene og løsningene fra kommuner rundt omkring i landet.

De regionale juryene har stor frihet i sine skjønnsmessige vurderinger. Prisen skal fremheve
eksempler og kommuner som er flinke på området ut fra sin kontekst. Fortrinnsvis skal vi fremheve
kommuner som har gjort mer enn det er grunn til å forvente ut fra forutsetninger om lokalisering,
størrelse, næringsgrunnlag, etc.

På bakgrunn av de regionale kåringene vil KS og NHO utnevne nasjonale vinnere. De regionale vinnerne
utgjør kandidatene i den nasjonale kåringen. De nasjonale vinnerne utropes på Kommunalpolitisk
toppmøte 9. april.

Målsetningen med initiativet er å løfte frem de gode eksemplene fra kommuner som har gjort noe fortjenestefullt overfor næringslivet. Prisen kan derfor deles ut på bakgrunn av enkelttiltak på et område eller begrunnes i et godt helhetlig arbeid på feltet. Det å være en god vertskapskommune kan ikke defineres snevert etter en presis mal. Gode vertskapskommuner kan fremstå på ulike måter og må ikke tilfredsstille noen absolutte kriterier.