Frokostmøte 15. november

Lenkeblokk Icon Ny KS-rapport om distrikts- og næringsutvikling

- Vi hadde forventet en rapport som var enda mer offensiv med tanke på å styrke det regionale arbeidet med næringsutvikling. Vi kan ikke se at rapporten tar hensyn til de signaler Stortinget har gitt om fylkeskommunenes rolle som næringspolitisk aktør og ansvarlig for den regionale næringspolitikken, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.  

Det er særlig anbefalingene knyttet til Innovasjon Norge og fylkeskommunens rolle og ansvar i næringspolitikken styrelederen reagerer på:

Eierskapet i Innovasjon Norge er i dag delt mellom staten og fylkeskommunene. I rapporten foreslås det å avvikle fylkeskommunenes eierskap sentralt uten at dette er nærmere begrunnet. Selv om forslaget innebærer at fylkeskommunene fortsatt skal ha innflytelse, mener KS at den regionale dimensjonen ikke blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom noen av de alternativene til organiseringsmodell for Innovasjon Norge som er foreslått.

Fylkeskommunene har fått i oppdrag å være regionale samfunnsutviklere. For å lykkes med dette må det være rom for å se ulike virkemidler, sektorer og politikkområder i sammenheng. KS mener forslagene i rapporten vil isolere næringspolitikken fra øvrige politikkområder. I tillegg til økt oppdragsgiveransvar, må fylkeskommunene ha en tydelig posisjon og egne virkemidler for å kunne fylle denne rollen. 

- Etter vår oppfatning svarer ikke forslagene ut Stortingets ambisjoner med regionreformen. Hovedhensikten med reformen var å overføre store deler av forvaltningsoppgavene og virkemidlene fra staten til de nye fylkeskommunene for bedre å ivareta en helhetlig regional samfunnsutvikling. Dessverre har det vist seg gang på gang at staten ikke overfører oppgavene og heller ikke de midlene de nye fylkeskommunene hadde forventning om å få ansvar for. Tvert imot har vi sett at oppgaver overføres uten at det følger penger med, sier Helgesen.

Helgesen peker også på nedskjæringene i de regionale utviklingsmidlene de siste årene. 

- Dette har vært midler som fylkeskommunene selv kunne disponere ut fra regionale strategier og behov, og som vi har sett er av stor betydning for næringsutviklingen. Nedskjæringene går i motsatt retning av fylkeskommunenes tiltenkte rolle på dette området, mener Helgesen.

Styrelederen i KS er også opptatt av de forslagene som angår Leverandørutviklingsprogrammet.

- Leverandørutviklingsprogrammet er et samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Siden starten i 2010 utgjør det nå et partnerskap med over 30 partnere fra kommuner, fylkeskommuner, stat og akademia. KS kan ikke se at en overføring til Innovasjon Norge, slik det er foreslått, vil bidra til fortsatt utvikling som den svært effektive innovasjonsmotoren for næringslivet og offentlig sektor vi ser i dag. I stedet for å legge dette inn i statsapparatet, bør den eksisterende suksessen styrkes og videreutvikles basert på det som har gitt unik uttelling så langt, sier Gunn Marit Helgesen.

Fylkeskommunene, kommunene og KS legger til grunn at de blir involvert i regjeringens videre arbeid med endringer i det næringsrettede virkemiddelapparatet.

KS vil i første omgang ta opp saken i det bilaterale møtet med Nærings- og fiskeridepartementet 28. november. 

Lenkeblokk Icon Les mer om rapporten på regjeringen.no.