Arbeidet ble opprinnelig startet opp i daværende Viken fylkeskommune og er nå videreført av Klima Østfold.

Sjekklisten skal gjøre det lettere å vurdere faktorer som egnethet, klimapåvirkning og tekniske og økonomiske spørsmål opp mot hverandre.

Listen er delt opp i fem hovedpunkter:

  1. Behovsanalyse hvor det både tas opp hva slags behov som skal dekkes og hvilke føringer og begrensninger som finnes for valg av løsninger.
  2. Identifisering av alternativer: Her bør det tas utgangspunkt i en komplett oversikt over kommunens bygningsmasse med tilhørende tilstandskartlegging. I tillegg bør markedet for salg og utleie av bygg kartlegges. Tomteforhold og plassering må også vurderes. Arbeidet bør resultere i en liste med minst to alternativer.
  3. Kriterier for helhetsvurderinger: De forskjellige interessentene i prosjektet bør her bestemme seg for hvordan de forskjellige mål, som for eksempel egnethet, klima og økonomi, skal vektlegges og hva som skal til for at et alternativ ekskluderes. Produsentene av sjekklisten anbefaler at kartleggingen i fase to gjennomføres før kriteriene fastlegges, slik at et alternativ ikke utelukkes for tidlig.
  4. Byggeteknisk kartlegging av rehabiliteringsalternativer: Her gis det en oversikt over momenter som bør tas med i en slik kartlegging.
  5. Basert på kriteriene gis det her en samlet vurdering, hvor ett av alternativene velges som hovedkonsept. I det politiske beslutningsgrunnlaget legges det også fram forslag til et alternativt prosjekt.
Lenkeblokk Icon Veiledningsmateriale fra Klima Østfold