1. Dialog og kunnskapsdeling

Avfallsbransjen, kommunesektoren og produsenter bør snakke mer sammen. Produsentene må få mer kunnskap om hvordan de bør og ikke bør designe produkter, og kommunen har mye å bidra med inn i lokal samfunnsplanlegging. Tett samarbeid med avfallsbransjen og kommunesektoren kan gi bedre nærings- og boligområder, og styrke det lokale arbeids- og utdanningsmarkedet.

2. Bruke erfaringene til å inspirere Europa

Norske kommuner har gått i front og forsøkt ulike løsninger. Nå kan de bruke erfaringene til å vise hva som fungerer og hva som ikke fungerer. De kan inspirere andre land, og vise vei.

I EU dumper fremdeles mange land store deler av avfallet på søppelfyllinger. Disse landene møter samme krav fra EU som Norge når det gjelder materialgjenvinning. Her kan norske kommuners erfaringer hjelpe landene til en bedre avfallshåndtering.

3. Bruke rollen som innkjøper til å stille krav

Kommunene er store innkjøpere. Det betyr at de har påvirkningskraft. Sammen med avfallsselskapene kan kommunene stille krav til produsentene om at produktene skal være resirkulerbare. Livssykluskostnader og miljøkonsekvenser er krevende regnskap, men avfallsbransjen har betydelig kompetanse på feltet.

4. Kunnskap om hva som funker og ikke funker

Samarbeid med universiteter og høyskoler kan styrke kompetansen innen avfallshåndtering, og gjøre omstillingen til sirkulær økonomi enklere.

I dag er det  i stor grad enkeltpersoner som sitter på kompetansen, og den er i liten grad formalisert. Det eksisterer få utdanningsprogrammer og forskningsprosjekter som er relevante for utvikling av sirkulær økonomi og avfallshåndtering. Om dette kommer på plass, kan kompetansen som avfallsbranjsen sitter med i dag, bli spredd til flere deler av norsk arbeidsliv og økonomi

5. Mer samarbeid med avfallsbransjen

Ofte er avfallstjenestene organisert i interkommunale avfallsselskaper. Disse samles og samarbeider i stadig større grad fordi det er behov for større organisasjoner og større innbyggergrunnlag for å videreutvikle tjenestene. Store forbrennings- og sorteringsanlegg krever betydelige avfallsmengder for å være effektive. Da må vi også samkjøre innhenting og sortering av avfallet. En felles samordning gjør det enklere å gi innbyggerne  god og entydig informasjon om tjenstene. 

Når kompetanse blir samlet, driver det gjerne utviklingen fremover. Det betyr ikke nødvendigvis at avfallsselskaper bør slås sammen, men tett samarbeid er en av nøklene til suksess. Da er det lettere å dele kompetanse og erfaringer, se et større bilde og sikre effektiv drift av anlegg.

6. God dialog med nasjonale myndigheter

Det er de nasjonale myndighetene som bestemmer hvilken retning Norge skal gå i når det gjelder avfallshåndtering og sirkulær økonomi. Da er det viktig at nasjonale, regionale og lokale myndigheter snakker samme språk og jobber mot samme mål. God dialog og tett samarbeid kan også her bidra til best mulig utnyttelse av ressursene.