Et annet sentralt aspekt er ofte å drive regional utvikling sammen slik at en for større slagkraft, potensiale og skaper enda flere arbeidsplasser i regionen. Som regel innebærer dette også betydelig samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer for å ytterligere drive innovasjon og utvikling. De eksemplene vi har sett på er fortrinnsvis klynger med næringer tett plassert.

Tett samarbeid utvikler lokalsamfunnet

Ved å koble ulik industrivirksomhet sammen, med tett lokalisering, gis det mulighet for gjenvinning av de restproduktene som ordinært går ut av en industribedrift ved at det brukes som innsatsfaktor i en annen bedrift. Slike symbioser kan gi betydelige gevinster for begge parter, samtidig som lokalsamfunnet utvikles og samfunnet trekkes nærmere en sirkulær økonomi. Det er etter hvert en rekke eksempler hvor de kommunale avfallsselskapene er aktive bidragsytere eller sentrale deler av slike næringsklynger. De finner sine naturlige roller i slikt samarbeid, både ved å bidra med ressurser og med sin kompetanse på gjenvinning av ressurser.
 
Industriparken i Mo i Rana er et eksempel på tett samarbeid med private industriaktører. I industriparken i dag overføres overskuddsenergi mellom industriene, noe som fører til betydelig redusert energibehov på grunn av gjenvunnet energi. Nå er det etablert en samarbeidssatsning med fokus på sirkulær økonomi.
 
Samarbeidet i næringsklyngene begrenser seg ikke bare til andre typer næringsvirksomhet. På industriområdet Øra i Fredrikstad er for eksempel både det kommunale avfallsforetaket Frevar og et av gjenvinningsanleggene til Norsk Gjenvinning. Her har foretaket inngått avtale med den private aktøren på håndtering av kasserte friluftsbåter i forbindelse med den nye ordningen. Dette gjør at båtene kasseres og håndteres på en god måte med Norsk Gjenvinning sin kapasitet, samtidig som Frevar koordinerer og kommuniserer med innbyggerne.
 
Innherred Renovasjons strategiske samarbeid med selskapet Proneo for å drive regional næringsutvikling har blant annet resultert i nye løsninger for avfallsbeholdere, og samarbeid i videreutvikling av Sesam-samarbeidets selskap Ecopro.

Ta en aktiv rolle

Næringsklynger er en svært viktig utviklingsmulighet for kommunene inn i den sirkulære økonomien. Slike samarbeid er det viktig å oppmuntre og legge til rette for, ettersom det er en viktig del av fremtidens sirkulære økonomi. Dette er riktignok sjelden noe kommuner selv starter, men det anbefales at muligheter for dette videreutvikles og kommunene bør ta en mer aktiv rolle i utviklingen av slike klynger.