I Bergen har de eget bossnett - en nedgravd innsamlingsløsning for husholdninger. Bergen er første by i verden med et slikt system i hele sentrumsområdet. Her er rør gravd ned i bakken på tilsvarende måte som vann og avløp. Innbyggerne slipper avfallet i nedkast som sender det i rør til anlegg utenfor sentrum. Renovasjonsbilene kan tømme fra disse anleggene eller avfallet kan sendes direkte til sorteringsanlegget, slik de gjør på Stakkevollan i Tromsø.
 
Dette reduserer behovet for kjøring med store renovasjonsbiler i sentrumsområder og begrenser dermed forurensing. Avfallssug og andre nedgravde løsninger bidrar også til et betydelig redusert behov for avfallsbeholdere som en del av bomiljøene, bedre sikring av avfallet og eliminerer lukt fra avfallsløsningene.
 
Eksempelet innebærer betydelige investeringer for å tilrettelegge for rør under bakken – særlig i etablerte områder. Dette innebærer at løsningen er mest aktuell for tettbygde områder. Ved utbygging av nye boligområder er merkostnaden betydelig mindre.

Gir bedre bymiljø

Det er i dag ulike syn på om avfallssug fører til økt gjenvinning, og sånn sett er et steg i retning av en sirkulær økonomi. En av utfordringene er at alle avfallssegmenter må gå i suget for at det skal være lønnsomt. Suget ødelegger også en del av posene, noe som gjør at mye av kildesorteringen som folk gjør i egne hjem, er forgjeves. Avfallssugene må derfor kombineres med gode ettersorteringsanlegg.
 
Fordelen med avfallssugene knytter seg derimot til mer samfunnsforhold, som bomiljø, bymiljø og reduksjon av lokale utslipp ved å benytte seg av innovative teknologiske løsninger. Ved et stort avfallssug, som i Bergen, kan lukt, skadedyr og støy som tradisjonelt er forbundet med avfallshåndtering, unngås i bysentrum. 
 
Med dagens teknologi ivaretar ikke avfallssug materialene like godt som alternative innsamlingsmåter, men det åpner samtidig for andre muligheter og fordeler som gjør at det kan være hensiktsmessig i et helhetsperspektiv. I Tromsø er dette også benyttet i nye utbyggingsprosjekter, noe som gjør installasjonskostnadene vesentlig lavere.