- KS mener at nasjonale og lokale mål på avfallsfeltet nås mest effektivt gjennom økt kommunalt ansvar for innsamling og gjenvinning av avfall, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

KS har påpekt at kommunesektoren bør få et større ansvar for avfallet vårt i flere møter med regjeringen, blant annet på konsultasjonsmøte med Klima- og miljødepartementet i fjor. I hovedstyrets vedtak fra 16. desember 2016 heter det at «kommunesektoren har en nøkkelrolle i arbeidet med om omstilling til et lavutslippssamfunn og en mer sirkulær økonomi.

- Vi ser at kommunesektoren har et stort potensial til å bruke avfall som drivkraft for innovasjon, sysselsetting og energi i samfunnsutviklingen. Det krever samhandling med både innbyggere, statlige myndigheter, næringslivet og forskning. Et slikt samspill har kommunene mye erfaring med allerede, sier Helgesen.

Avfall som ressurs 
Meld. St. 45 (2016-2017) «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi» er den første stortingsmeldingen som løfter prinsippet sirkulær økonomi, som innebærer at ressursene forblir i kretsløpet så lenge som mulig, også etter at produktet ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål.

KS deltok på høringen i Stortinget mandag 15. januar og arbeidet med meldingen blir sluttført 27. februar.
(Se presentasjonen fra KS under Videre lesning nedenfor.)

- Vi vektlegger at det er helt avgjørende at kommunene får ansvar for forbruksavfallet som oppstår innenfor kommunens grenser enn innsamling og behandling av husholdningsavfallet alene. Fram til 2004 var dette kommunenes ansvar, sier Helgesen.

Herreløst avfall
Når det kommer til marin forsøpling er det foreslåtte forslaget i meldingen om å innføre en kommunal tilskuddsordning til lokale tiltak mot marin forsøpling og mikroplastforurensning bra. Etter KS sitt syn blir det likevel for snevert med tanke på at avfall med ukjent opphav oppstår også i innsjøer og på fjellet, som til slutt ender i havet. Vi må gjøre en innsats før herreløst avfall blir marin forsøpling.

Har vi avfall i 2030? 
- Forskning har belyst det store potensialet kommunene har i tilknytning til omlegging og omstrukturering av avfallsbransjen. Det er imidlertid behov for bedre kunnskap om hva som vil kunne bedre forholdene for samarbeid inn i den sirkulære økonomien, sier Helgesen.

I samarbeid med eksperter fra kommunal avfallshåndtering har KS i prosjektet «Har vi avfall i 2030» synliggjort gode eksempler på sirkulær økonomi i avfallsbransjen. Rapporten vil bli presentert på et frokostmøte 29. januar.

Presentasjonen fra KS til høringen