Behovet for økt innsikt, ressurser og verktøy, samt en samlet strategi for klimatilpasning er stort. For å støtte kommunene med dette arbeidet, har KS gjennomført flere nettverkssamlinger de siste årene. Nå tilbyr vi nettverksdeltakelse igjen.

I perioden juni 2019 til juni 2020 inviterer KS til utviklingsnettverk med fire samlinger i Bergensområdet. Gjennom faglige innlegg og erfaringsdeling i nettverket, skal kommunen støttes i å utvikle ståstedsanalyse om klima, risiko og sårbarhet (ROS-analyse), samt en strategi for det videre arbeidet med klimatilpasning. Arbeidet må være godt integrert i plan og styringssystemet. Kommunene som deltar må aktivt ha besluttet å prioritere arbeidet i denne perioden. For ytterligere å bidra i forankringen i kommunen, inviterer vi til et tverrfaglig og bredt temamøte i hver kommune. Der vil klimautfordringene bli drøftet av politisk ledelse, administrasjon og fagpersoner/andre nøkkelpersoner.

Klimatilpasning er et mangfoldig og komplekst område. Nettopp derfor ser vi på kommunenettverk som en god arbeidsform i arbeidet med å utvikle robuste lokalsamfunn.

Kommunenettverket vil denne gangen ha rom for tolv kommuner. Ved påmelding gjelder først til mølla. Invitasjon er sendt alle norske kommuner.