Det er Olje- og energidepartementet (OED) som har ansvaret for å gi penger til forebyggende tiltak over budsjettet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

KS har laget en oversikt over det regjeringen har foreslått til forebygging av naturskade over NVE’s budsjett fra perioden 2014 (siste Stoltenberg) fram til og med 2020. Dette er sammenstilt med det Stortinget til slutt vedtok (saldert). Regnearket har to faner – en samlet oversikt (med fotnoter) og en detaljering av bevilgningsforslaget på ulike poster i statsbudsjettet (ny fane).

Lenkeblokk Icon Se NVEs budsjett 2014-2020 (excel)

I oversikten peker 2016 seg spesielt ut der regjeringen har en mer offensiv holdning. Dette skyldes imidlertid mottiltak for nedgangen i oljenæringen, og er lagt opp til å være et sysselsettingstiltak koblet til behovet for opprydding etter flommen på Vestlandet høsten 2014.

Ellers framgår det at det er Stortinget som har gått foran med å plusse på beløpene i budsjettet i noen år. Budsjettforslaget for 2020 viser på ny en tilbakegang fra 2019. Når Stortinget salderer budsjettforslaget til en flertallsregjering viser tallene at det ikke skjer noen endringer av det fremlagte forslaget.

Det er verd å merke seg to forhold:

  • I 2020 er det innenfor rammen foreslått en ny post på 45 millioner kr til krisetiltak. Det kan absolutt diskuteres faglig hvorvidt det hører inne under en oversikt over forebyggende flom- og skredsikring. I tabellen her er OEDs budsjettpresentasjon lagt til grunn.
  • Tiltak til forebyggende flom- og skredsikring i Longyearbyen i 2019 og 2020 på henholdsvis 45 millioner kroner og 61,2 millioner kroner er ikke med i oversikten. Det ligger i Svalbardbudsjettet, ikke i NVEs budsjett.