Midlene til Klimasats-ordningen reduseres med 20 millioner til 181,8 millioner kroner, til tross for at ordningen har resultert i mange nye, innovative og effektive tiltak. Ett eksempel på det er fylkeskommunenes hurtigbåtprosjekt som kom i gang med 7,5 millioner kroner i støtte fra Klimasats. Alt i alt har 279 kommuner og fylkeskommuner deltatt i ordningen, hvor det på fire år er gitt støtte til over 950 prosjekter til 628 millioner kroner.

KS og andre har tidligere dokumentert at de fylkene som gikk foran i omstillingen av fergeflåten til el-drift har fått betydelige merkostnader sammenlignet med fylker som har valgt tradisjonelle fossilbaserte løsninger. I dette budsjettet gis det ingen signaler om dekning av slike merkostnader.

Bompengeforliket følges opp

Midlene som er avsatt til byvekstavtaler i de fire største byområdene følger føringene som er gitt i Nasjonal Transportplan (NTP) og i bompengeforliket, slik at det avsettes midler til å øke støtten til større infrastrukturprosjekter fra 50 til 66 prosent med de forutsetningene som er gitt i bompengeforliket, med en øremerking av økningen til reduksjon av bompenger og bedre kollektivtilbud.

I belønningsordningen for bedre kollektivtransport er det avsatt 350 millioner kroner til bruk i de fem minste av de ni største byområdene. I fjor var tilsvarende beløp på 330 millioner. Bompengeavtalen følges også opp med 300 millioner til reduserte billettpriser i de ni byområdene. Det er imidlertid fortsatt er stor uklarhet om hvordan alle forutsetningene for de økte statlige tilskuddene under bompengeavtalen skal forstås.

Ikke mer til forebygging mot flom og skred

I postene for forebygging mot og håndtering av flom og skred er det foretatt flere endringer. Blant annet er posten for flom- og skredforebygging redusert med 37 millioner til 220 millioner kroner samtidig som det er lagt til en ny post for krise- og hastetiltak på 45 millioner kroner. Endringene i de øvrige tilknyttede postene er små, slik at samlet øker midlene til flom- og skredforebygging med åtte millioner kroner. NVE har imidlertid nylig oppdatert sitt anslag over behovet for aktuelle sikringstiltak til 3,9 milliarder kroner. På bakgrunn av dette har NVE foreslått en økning av de årlige bevilgningene til slike tiltak til 200 millioner kroner.