Naturskader koster kommunesektoren store summer. Kommunal og fylkeskommunal infrastruktur er helt eller delvis ekskludert fra viktige forsikrings- og finansieringsordninger knyttet til naturskade. På oppdrag fra KS har forskere fra BI, UiO og SINTEF vurdert dagens ordninger, og i en fersk rapport foreslår de å endre praksis for å sikre en bedre løsning.

Les hele rapporten om kommunesektorens forsikringsordning

Ny forsikringsordning
Forskerne foreslår en nye separat ordning for naturskade for kommunal infrastruktur, bortsett fra for bygninger. Ordningen skal kun gjelde naturskadeforsikring og ikke være knyttet til tegning av annen forsikring.

Forsikringen skal finansieres av kommunene, hvile på et solidaritetsprinsipp og være obligatorisk for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Dette krever at kommunesektoren aksepterer en lovfestet obligatorisk forsikringsordning.

Skjønnsmidler til forebygging
I tillegg foreslår forskerne å avvikle dagens ordning med statlige skjønnsmidler ved naturskader. Skjønnsmidler gis fra staten når uforutsette hendelser som ikke kan dekkes av inntektssystemet eller gjennom andre faste tilskuddsordninger, oppstår og krever ekstraordinære tiltak. Den foreslåtte nye forsikringsordningen vil fjerne behovet for disse skjønnsmidlene. 

De frigjorte skjønnsmidlene skal være et rettighetsbasert tillegg til forsikringsordningen slik at anlegg kan oppgraderes til å tåle dagens klima når de settes i stand etter skade. Resten av midlene skal brukes til å øke innsatsen for å forebygge naturskader. Forslaget krevet at Stortinget forplikter seg til årlig minst å avsette frigjort andel av skjønnsmidler til ordningen.