Kommunesektorens organisasjon for bærekraftig utvikling, ICLEI, benytter mange arenaer på toppmøtet for å invitere nasjonalstatene til et slikt samarbeid som ledd i arbeidet med å øke målsettingene i de nasjonale bidragene til Paris-avtalen.

En viktig arena var et større dialogmøte om økte nasjonale ambisjoner som ble ledet av toppmøtets president, Chiles miljøminister Carolina Schmidt. Blant delegasjonsledere fra et 70-talls land og noen få spesielt inviterte observatørgrupper deltok også KS, som representant for den store gruppen av lokale og regionale myndigheter, LGMA (Local Governments and Municipal Authorities).

Spesialrådgiver Ole Jørgen Grann i KS viste i et innlegg der til KS’ nye landstyreuttalelse om at de store oppgavene vi nå står overfor med utslippskutt og sikring mot et klima i endring bare kan løses i fellesskap mellom forvaltningsnivåene og mellom disse og næringslivet og andre aktører.

- Lokale og regionale myndigheter vil være en avgjørende partner for å sikre vellykket gjennomføring av de nasjonale planene, slo Grann fast. Han viste også til de store utslippskuttene som kan oppnås gjennom samarbeid om utslippsfrie ferger og hurtigbåter som et godt eksempel på dette.

Bilde uten beskrivelse