Gjennom EØS-avtalen har EUs politikk for arbeidet med bærekraftsmålene betydning for Norge. Kommuner og fylkeskommuner har stort europeisk engasjement, og hvordan EU forholder seg til bærekraftsmålene er sentralt for hvordan norske aktører rigger seg for europeisk prosjektsamarbeid.

Det er forventet at den nye EU-kommisjonen vil ha sterkt fokus på bærekraftsmålene og det grønne skiftet. EU presenterte i januar 2019 et refleksjonsnotat om hvordan Europa kan bli bærekraftig innen 2030. Notatet understreker at Europa må fortsette investeringen i innovasjon og teknologi, for en mer bærekraftig økonomi. Europas største utfordring er overforbruk av naturressursene. I tillegg øker utslippene globalt. Reduksjon av biologisk mangfold, utslipp fra transport og matproduksjon og subsidiering av fossilt brennstoff er blant de største utfordringene EU står ovenfor.

Norsk kommunesektor er aktive i internasjonale prosjekter

Fordi verden er summen av det arbeidet som gjøres i hvert enkelt land, er også innsatsen som gjøres i kommuner og regioner viktig. Etablering av arenaer for felles innsats og inspirasjon fra andre – også internasjonalt, vil være med på å drive arbeidet framover.

OECD-prosjektet «A Territorial Approach to the SDGs» var ett av eksemplene som ble presentert i møtet. Sammen med åtte andre kommuner og regioner fra ulike deler av verden, deltar Viken fylkeskommune i prosjektet, som inneholder utvikling av indikatorer/måleverktøy, erfaringsutveksling og læring. Deltakerne i prosjektet tilbys skreddersydde rapporter om egen kommune/region og mulighet for å delta i vurderingen av de andre deltakerne i prosjektet. OECD arbeider også med en overordnet rapport om prosjektet, som skal presenteres under World Urban Forum i Abu Dhabi i februar.

Ett annet eksempel som ble presentert er U4SSC, som er et nettverk av 16 FN-organisasjoner som utvikler og implementerer det første globale settet av indikatorer for å måle og spore kommuners utvikling mot smarte og bærekraftige samfunn. Sammen med bl.a. Ålesund og Bodø inngår Trondheim kommune i United Smart Cities (USC), som er verdens største nettverk av smarte byer. Arbeidet til USC tar utgangspunkt i U4SSC, og tilfører FN nødvendig kapasitet til å gjennomføre lokal datainnsamling og evaluering. Så langt har ca. 50 byer i hele verden gjennomført en frivillig kartlegging.

Om Europapolitisk forum

Europapolitisk forum for sentrale, regionale og lokale myndigheter og Sametinget møtes to ganger i året. Forumet er en møteplass mellom departementene på politisk nivå og folkevalgte fra fylkeskommuner, kommuner og Sametinget.

Formålet med forumet er dialog om aktuelle europapolitiske temaer og aktiviteter, herunder utviklingen i EU/EØS på områder som er av betydning for ulike forvaltningsnivåer i Norge og for den samiske befolkningen. Forumet utveksler gjensidig informasjon om konkrete saker og regelverk som er under utvikling i EU/EØS og som kan få konsekvenser for regional/lokal forvaltning og den samiske befolkningen med særlig henvisning til EØS-avtalen. Europapolitisk Forumet er også en arena for tilbakemelding fra lokal/regional forvaltning om iverksettelse og gjennomføring av EØS-regelverk.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles veikart for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, og består av 17 hovedmål og 169 delmål. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Målet er å utrydde ekstrem fattigdom, sikre inkluderende bærekraftig utvikling og fremme velstand, fred og rettferdighet for alle.

 Bærekraftsmålene legger vekt på samhandling, både mellom forvaltningsnivåer og på inkludering av innbyggerne. Mange kommuner og regioner legger bærekraftmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen.

Les mer om FNs bærekraftsmål og hvordan KS og kommunesektoren arbeider med bærekraftsmålene her.