Bærekraft overbyggende for KS´planer

Hovedstyret i KS har vedtatt at Kommunalpolitisk toppmøte og Landstinget 2020 skal løfte fram kommunenes og fylkeskommunenes samfunnsverdi. Arbeidet bygger på vedtatte mål og satsinger i kommunale/fylkeskommunale planer og strategier og FNs mål for bærekraftig utvikling mot 2030. Arbeidet skal vise det lokale og regionale demokratiets evne til å løse lokale og regiona­le, så vel som nasjonale og globale samfunnsutfordringer. Vedtakene på Landstinget vil være førende for KS Langtidsplan 2020–2024, som Landsstyret skal vedta i mai 2020.

Globale utfordringer og lokale løsninger

I en rapport som Asplan Viak har utarbeidet på oppdrag fra KS, går det fram at flere og flere kommuner velger FNs bærekraftsmål som et rammeverk for sitt planarbeid. For mange henger dette sammen med at kommunesektoren i økende grad opplever utfordringer knyttet til klima, demografi og forskjeller i levekår. Samtidig øker forventningene til sektoren som tjenesteyter, og de økonomiske rammene blir strammere.  Bærekraftsmålene er relevante og nyttige for kommunesektorens arbeid med å tilby innbyggerne best mulig tjenester, drive samfunnsutvikling og ivareta oppgaven som arbeidsgiver.

For KS er det viktig å legge til rette for verktøy og arenaer som understøtter dette arbeidet. Hovedstyret i KS vedtok derfor i mars at KS må fortsette arbeidet med å stimulere norske kommuner og til å bruke bærekraftsmålene i kommunale planer.

Hvordan KS støtter kommunesektoren

På kommunesektorens internasjonale dag i 2019 var hovedtema hvordan FNs bærekraftsmål og europeiske samarbeidsprogrammer kan være verktøy for å utvikle gode tjenester til innbyggerne og gode lokalsamfunn. Som en oppfølging av denne dagen inviterte KS til en dialogkonferanse i Asker med kommuner, fylkeskommuner og andre som allerede er godt i gang med å ta i bruk bærekraftsmålene som verktøy i sitt planarbeid. 15 kommuner og 6 fylkeskommuner deltok. Her kom det fram at medlemmene etterspør bistand fra KS på tre områder:

  1. Hjelp til å oversette de globale målene til en lokal kontekst
  2. Utvikling av relevante indikatorer for lokal resultatmåling
  3. Arenaer for nettverk og erfaringsdeling

KS vil på nyåret 2020 invitere til regionale oppfølgingskonferanser for videre dialog med interesserte kommuner og fylkeskommuner.

På oppdrag fra KS innarbeidet Menon Economics bærekraftmålene og bruk av relevante indikatorer i  Planlegging, oppfølging og realisering av gevinster i kommune- og fylkessammenslåinger.  Flere kommuner har vist til at KOSTRA bør videreutvikles for bedre å fange opp bærekraftsindikatorer, og at KS bør bidra til dette.