KRAFT er et utviklingsområde for en ny, smart bydel i Bodø  som skal teste nye og bærekraftige løsninger.

- Etableringen av KRAFT er et godt eksempel på hvordan vi i kommunal sektor må stille oss tilgjengelige for næringslivet, akademia og frivillige organisasjoner for innovasjon, testing og eksperimentering i partnerskap. Bodø tar her en regional motorrolle, med stor evne de til å få med seg omlandet, både som utviklingsaktør og som tjenesteleverandør, sa Bjørn Arild Gram, styreleder i KS da han besøkte senteret tidlig i juni.

For å levere likeverdige tjenester i fremtiden må det skje innovasjon i kommunal sektor. Dette krever samarbeid mellom kommune, næringsliv og stat. Bodø kommunes utfordringer innen endret demografi, redusert offentlig finansiering og sammensatte utfordringer som fattigdom og utenforskap krever innovasjon og nye former for samarbeid. 2/3 av arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål må løses lokalt. Da må vi jobbe sammen, på tvers av sektorer, på tvers av forvaltningsnivå.

Etableringen av KRAFT er et lokalt eksempel på hvordan kommune og næringsliv kan samarbeide for å nå målene. KS har nylig kartlagt bærekraftsarbeidet i alle norske kommuner – dette inngår i Norges rapportering til FN.Kartleggingen viser at kommunal sektor ligger godt an til å nå målene innen 2030 dersom alle gjør en ekstra innsats.

Ordføreren i Bodø, Ida Pinnerød, stod for åpningen.