De øremerkede tilskuddene som regnes som en del av kommuneopplegget øker fra 36,8 mrd. kroner i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) 2020 til 37,0 mrd. kroner i forslaget til statsbudsjett for 2021. Selv om den samlede endringen er beskjeden forslås det likevel betydelig endringer på enkeltbevilgninger. Økte bevilgninger til særlig store kollektivprosjektet, innarbeiding av og økning i bevilgning til testkapasitet ved grensestasjoner, samt tekniske justeringer som for eksempel at det kommer en ny kommune inn i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester bidrar til vekst i de øremerkede tilskuddet.

Ingen bevilgninger til rentekompensasjonsordninger i 2021 som følge av lavt rentenivå, men også tekniske justeringer som følge av lavere forventede utbetalinger fra havbruksfondet bidrar på den annen side til å dempe veksten i de øremerkede bevilgningene.

Tilskudd utenfor kommuneopplegget går ned fra 42,5 mrd. kroner i RNB 2019 til 37,8 mrd. kroner i forslag til statsbudsjett 2020, det vil si med om lag 4,7 mrd. kroner. Nedgangen skyldes først og fremst at integreringstilskuddet og tilskuddet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger ventes å avta. Videre at bevilgningen på 2,5 mrd. kroner til aktivitetsstimulerende tiltak for næringslivet i regi av kommunene (vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg) for å dempe virkningene av covid-19 pandemien ikke er videreført til 2021.

KS har laget en oversikt som viser de øremerkede statstilskuddene i forslag til statsbudsjett 2021 sammenholdt med bevilgningene gitt for 2020. Oversikten er satt opp etter de respektive departementene, sortert etter øremerkede tilskudd innenfor kommuneopplegget og øremerkede tilskudd utenfor kommuneopplegget. For å gi en samlet oversikt over overføringene til kommunesektoren er også rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner tatt inn avslutningsvis i oversikten.

Lenkeblokk Icon Se hele oversikten over tilskudd for 2021 (excel)