Kommunene hadde frist 31. oktober med å vedta satser for tilskudd til private barnehager for 2021. Regjeringen fastsatte endringer i forskriften 23. oktober som medførte nye satser for kapitaltilskudd og, ikke minst, endringer i pensjonspåslag og søknadsordning om ekstra pensjonstilskudd. Kommunene ble bedt om å ta forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet i sine vedtak om satser.

Kommunene fattet vedtak basert på forskriften som gjaldt på vedtakstidspunktet. Under stortingets behandling av statsbudsjettet reverserte flertallet endringene som omhandler pensjons- og kapitaltilskudd. Som følge av dette er det vedtatt endringer i finansieringsforskriften.

Tilskudd til pensjon

Satser for tilskudd til private barnehager skal beregnes med 13 prosent pensjonspåslag uavhengig av om barnehagen er enkeltstående eller del av en kjede eller konsern. Kommuner som i sitt vedtak har beregnet satser med 13 prosent pensjonspåslag skal benytte denne satsen for tilskudd til alle ordinære private barnehager i kommunen. I disse tilfellene er det ikke nødvendig å beregne og fatte nye vedtak om satser. I kommuner som har fattet vedtak om to satser med henholdsvis 11 og 13 prosent påslag, bør det sendes skriftlig varsel til barnehagene om hvilken sats som vil gjelde for 2021.

Kommuner som kun har beregnet og fattet vedtak om satser med 11 prosent pensjonspåslag må beregne tilskuddssatsene på nytt og fatte nye vedtak om satser for tilskudd til private barnehager.

Søknadsordning for private barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter

I forskriftsendringen som ble fastsatt 23. oktober 2020 ble det også gjort noen endringer i § 4a og søknadsordningen for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter. Disse endringene er også reversert. Det innebærer at kommunen fortsatt kan bruke skjønn og vurdere om den høyere pensjonsutgiften er vesentlig. Videre vil ordningen fortsatt gjelde for barnehager med pensjonsavtale inngått før 1. januar 2015 og ikke 2019 som regjeringen fastsatte i forskriftsendringen i oktober.

Kapitaltilskudd

Regjeringen fastsatte i forskriftsendring 23. oktober endringer i satser for kapitaltilskudd. Stortinget har bedt regjeringen om å videreføre satsene for 2020, i utgangspunktet for første halvår 2021. Det betyr at satsene er endret i forskriften med virkning fra 1. januar 2020. I perioden fram til 30. juni 2021 videreføres satsene for 2020 med samme kronebeløp som i 2020. Fra og med 1. juli 2021 vil de satsene regjeringen fastsatte i forskriftsendring 23. oktober 2020 gjelde. Kommunene og de private barnehagene må forholde seg til to ulike satser for kapitaltilskudd innenfor det enkelte intervall for barnehagens godkjenningsår i 2021:

Godkjenningsår

Kroner per heltidsplass
01.01.2021–30.06.2021

Kroner per heltidsplass
01.07.2021–31.12.2021

Før 2013

4 650

4 000

2013–2015

8 200

7 250

2016–2018

10 100

8 650

2019–2021

11 950

9 050

Stortinget har bedt regjeringen om å foreslå nye satser for kapitaltilskudd for andre halvår i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det innebærer at satsene for kapitaltilskudd kan bli endret på nytt i løpet av våren 2021.

Kommunene bør opplyse de private barnehagene om hvilke satser som vil gjelde for kapitaltilskudd i 2021.

Kompensasjon til kommunene

Som følge av reverseringen av endringer i pensjonspåslag i tilskuddssatser for private barnehager og endringer i satsene for kapitaltilskudd, er rammetilskuddet til kommunene styrket med 351 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Utvalg

Stortinget har også bedt regjeringen om å nedsette et hurtigarbeidende utvalg der bla KS og PBL deltar, for å utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten for lån i Husbanken. KS forventer at dette arbeidet starter opp tidlig i 2021.

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager