Regjeringen viser til at kommuner og fylkeskommuner har ansvar for politiske priori­teringer lokalt og regionalt med stor betyd­ning for mange av de områdene som bærekraft­målene handler om. Dette samsvarer med FNs anslag om at to tredeler av de 169 delmålene kun kan nås gjennom lokal innsats og lokale prioriteringer.

Viktig innsats i kommunesektoren

Innsatsen i kommunesektoren er viktig for å nå bærekraftmålene på en rekke område som bl.a. barnevern, helse- og sosialtjenester, boliger for vanskeligstilte og omsorgstjenester (mål 1, 3, 10 og 11); barnehager, grunnskole, videregående skole og voksenopplæring (mål 4 og 8); vannforsyning, avløp, avfallshåndtering og forurensing (mål 6);  samferdsel og infrastruktur  gjennom sitt ansvar for arealplanlegging, veier, havner og kollektivtransport (mål 9 og 11); beredskap og forebygging (mål 11); miljøforholdene lokalt både i havet (mål 14) og på land (mål 13); demokratiske arenaer (mål 16); samt som samarbeidspartner for frivilligheten og næringslivet (mål 17).

Legger bærekraftmålene til grunn

Regjeringen omtaler i proposisjonen at vedtakene i KS’ Landsting om politiske prioriteringer for fireårsperiode blant annet bygger på FNs bærekraftsmål. Stadig flere kommuner og fylkeskommuner legger bærekraftmålene til grunn for sitt strategiske planarbeid, i tråd med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023. KS deltar sammen med flere kommuner og andre samfunnsaktører i Kommunal- og moderniseringsdepartementets samarbeidsgruppe hvor erfaringer med bruk av bærekraft­målene i lokale plan- og utviklingsprosesser drøftes.

Norge har ikke hatt en nasjonal handlingsplan før arbeidet nå starter opp. Gjennomføring av bærekraftsmålene har fulgt ordinære budsjettprosesser, og uten at kommuner og fylkeskommuner er gitt sterke føringer for arbeidet. Erfaringene viser at kommunesektoren har vært seg sitt ansvar bevisst, noe som har gitt grobunn for et stort mangfold og mange svært lovende initiativ.

Utnytte lokal praksis

Det er viktig at regjeringen i arbeidet med nasjonal handlingsplan legger vekt på å utnytte etablert lokal praksis og eksisterende samarbeidskonstellasjoner for lokal realisering av Agenda 2030. Den bør vise til kommunesektoren sine erfaringer så langt i arbeidet. I dialog med medlemmene har KS sett på hvordan vi kan motivere, støtte og heie på deres arbeid for å utvikle innovative og gode tjenester til innbyggerne og inkluderende lokalsamfunn ved hjelp av bærekraftmålene. Norge vil være godt tjent med en handlingsplan som gir rom for å videreføre tilnærmingen med stor grad av lokal frihet i hvordan bærekraftmålene brukes, utstrakt samskaping og mye innovasjon. Derfor bør det forventes at det legges opp til brede medvirkningsprosesser der regjeringen aktivt involverer og lytter til kommunesektoren i det videre arbeidet med handlingsplanen.