Dette notatet ble overlevert Stortingets finanskomité under budsjetthøringen 14. oktober.

FORSLAG OM Å OVERFØRE SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at skatteoppkrevingen overføres fra kommunene til staten med virkning fra 1. juni 2020. KS vil fremheve at den kommunale skatteoppkrevingen er svært effektiv med høye krav til rettssikkerhet, og er kritisk til om en overføring av oppgaven til staten vil føre til bedre resultatoppnåelse.

I et lokaldemokratiperspektiv er det uheldig at kommunenes ansvar for eget skattegrunnlag svekkes. Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue og naturressursskatt utgjør godt over 35 prosent av kommunesektorens inntektsgrunnlag.

Kommunal skatteoppkreving har bidratt til at kommunene har hatt god tilgang på styringsinformasjon om den lokale skatteutviklingen, og de underliggende årsakene til utviklingen. I økonomiplanlegging og annen planlegging, både på kort og lengre sikt, er dette kritisk informasjon.

KS er opptatt av at kommunesektorens informasjonstilgang ikke svekkes ved en eventuell overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til staten.  Kommunenes skattegrunnlag er ulikt og informasjonen må være tilstrekkelig detaljert for også å ivareta denne dimensjonen. Ikke minst vil dette være viktig for å sikre god budsjett- og økonomiplanlegging, og her er det avgjørende med transparens og åpenhet om underliggende forutsetninger for skatteanslagene både på nasjonalt og lokalt nivå.

Kommunesektoren er videre avhengig av informasjon på et tidligst mulig tidspunkt, og foreløpige tall med de svakheter de kan ha er bedre enn ingen informasjon. For kommuner som benytter statens formuesgrunnlag ved utskrivingen av eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom har dette vist seg å være en utfordring. Informasjon om utviklingen i takstgrunnlag for kommende år foreligger først på et tidspunkt hvor budsjettarbeidet er i sin avslutningsfase, selv om informasjon på grunnlag av foreløpige tall kunne vært gitt på et langt tidligere tidspunkt.

Størrelsen på skatteinntektene gjør at disse har stor betydning for kommunenes og fylkeskommunenes likviditetsstyring, og derigjennom deres evne til å innfri sine forpliktelser.  Muligheten til forskudd på periodisk skatteoppgjør er i denne sammenheng et virkemiddel som det er viktig at ikke svekkes. Likviditetstilførsel på et tidligst mulig tidspunkt bidrar også med renteinntekter til kommuner og fylkeskommuner.

KS har forventninger om at regjeringen legger opp til gode samhandlingsprosesser med kommunesektoren i forkant av en eventuell overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til staten. Kommunenes og fylkeskommunes behov for planleggings- og styringsinformasjon må ivaretas, jfr. kommunelovens forventninger og krav til økonomiforvaltningen. Systemer og rutiner må være på plass i god tid før eventuell overføring.

Av Prop. 1LS (2019 – 2020) om skatter, avgifter og toll framgår det at det samlet ble brukt 1.279 årsverk på skatteoppkreving i kommunene i 2018, basert på innrapportering fra de kommunale skatteoppkreverne. Uttrekket fra kommunerammen som følge av oppgaveoverføringen er på 1,1 mrd. kroner (helårseffekt), hvilket betyr at uttrekket tilsvarer om lag kroner 860.000 per årsverk. Kommunesektoren har ikke vært invitert til dialog med Finansdepartementet om hvordan dette uttrekket er beregnet. KS har forventninger om at det som del av en eventuell overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til staten foretas en kvalitetssikring av uttrekksbeløpet i et samarbeid mellom staten og KS.

Lenkeblokk Icon Se presentasjonen KS holdt for finanskomitéen