Statsbudsjettet 2020

Mer om statsbudsjettet

Nøkkelaktører for bærekraftig utvikling

Nøkkelaktører for bærekraftig utvikling

I kommuneproposisjonen legger regjeringen vekt på at kommunesektoren har en avgjørende rolle i gjennomføringen av FNs bærekraftmål. KS forventer at dette følges opp med bred involvering i arbeidet med nasjonal handlingsplan.

Finansiering av frivilligsentraler

Finansiering av frivilligsentraler

Regjeringen foreslår at kommunene også i 2021 får særskilt tildelte rammetilskuddsmidler til frivilligsentralene.

Flere gode tiltak for å styrke lokaldemokratiet

Flere gode tiltak for å styrke lokaldemokratiet

Regjeringen kommer i kommuneproposisjonen med flere tiltak for å styrke lokaldemokratiet. Mange av dem henger godt sammen med hva KS peker på som viktig i tiden framover, og vi ser fram til å bli involvert i det videre arbeidet.

- Kommunene trenger politisk garanti for dekning av tap

PRESSEMELDINGER

- Kommunene trenger politisk garanti for dekning av tap

-Stortinget må gi garanti for at faktiske merutgifter og inntektstap vil bli dekket fullt ut i år, om kutt i velferdstilbudet skal unngås. Usikkerheten er så stor at politisk garanti for dekning av tap er nødvendig, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Full veibruksavgift på biodiesel vil gi store merkostnader

Full veibruksavgift på biodiesel vil gi store merkostnader

Regjeringens forslag om full veibruksavgift på all biodiesel vil gi betydelige merkostnader for fylkeskommuner som bruker 100 prosent ren biodiesel i bussflåten. Dette fastslår KS i et brev til finansminister Siv Jensen.

Landsstyret: Gje kommunane rettmessige inntekter frå lokale ressursar

Landsstyret: Gje kommunane rettmessige inntekter frå lokale ressursar

Råde- og forvaltningsretten over lokale naturressursar er ein grunnpilar i lokaldemokratiet, og den lokale retten til å skattlegge utnyttinga av ressursane følgjer naturleg av råderetten, meiner Landsstyret.

Les flere artikler

KONTAKT