Statsbudsjettet 2020

SISTE OM STATSBUDSJETTET

Statsbudsjettets konsekvenser for kulturfeltet i kommunesektoren

Statsbudsjettets konsekvenser for kulturfeltet i kommunesektoren

Vi spør blant annet om budsjettet ivaretar landet som helhet, om oppgaver og økonomisk kompensasjon fra staten henger sammen, og om nasjonale satsingsområder har de økonomiske virkemidlene vi trenger.

Satsingen på innovative anskaffelser videreføres, men styrkes ikke

Satsingen på innovative anskaffelser videreføres, men styrkes ikke

Tilskuddet til Nasjonalt program for leverandørutvikling videreføres, men KS etterlyser en sterkere nasjonal satsing på innovative anskaffelser som motor for regional utvikling, grønt skifte og næringsutvikling.

Forskning, innovasjon og omstilling må stimuleres

Forskning, innovasjon og omstilling må stimuleres

Offentlig sektor må finne nye og bedre måter å jobbe på for å opprettholde og videreutvikle dagens velferdssamfunn. Statsbudsjett for 2020 sikrer videreføring av flere ordninger som stimulerer til det, men arbeidet bør styrkes ytterligere mener KS.

Kommunenes strategiske forskningsorgan – spleiselag for én?

Kommunenes strategiske forskningsorgan – spleiselag for én?

De kommunale helse- og omsorgstjenestene må jobbe kunnskapsbasert for å møte utfordringene innen helse- og omsorgstjenestene. KS og kommunene er i gang med kunnskapsløftet, men staten glimrer så langt med sitt fravær.

KS kritisk til omlegging av skatteoppkrevingen

KS kritisk til omlegging av skatteoppkrevingen

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at skatteoppkrevingen overføres fra kommunene til staten med virkning fra 1. juni 2020. KS mener at den kommunale oppkrevingen er svært effektiv og er kritisk til om en overføring av oppgaven vil gi bedre resultater.

Ber Stortinget prioritere opp flom- og skredforebygging

Ber Stortinget prioritere opp flom- og skredforebygging

I et brev til Stortingets energi- og miljøkomité og finanskomitéen, påpeker KS sammen med sju andre viktige samfunnsaktører nødvendigheten av at Norge rustes bedre for å håndtere klimaendringene. Det må også gjenspeiles i statsbudsjettet.

Les flere artikler

KONTAKT