KS er svært kritisk til at regjeringen ikke bevilger mer enn 100 millioner kroner til innføringen av  bemanningsnorm i barnehage for 2019. De administrative og økonomiske konsekvenser tidligere er utredet i Meld. St 24 (2012-2013) Fremtidens barnehage. I meldingen lagt frem for Stortinget i mars 2013 er kostnadene for innføring av bemanningsnorm beregnet til 830 millioner kroner. I meldingen tas det derfor forbehold om budsjettmessig dekning før bemanningsnormen kan innføres.

Underfinansiering
KS reagerer også på at innføringen av norm for lærertetthet ikke er fullfinansiert. Dette går ut over kommuner som ikke vil oppfylle normkravet med bevilgningen av øremerkede midler og økningen i frie inntekter til tidlig innsats. Totalt er underfinansieringen på 100 millioner kroner ifølge KS.

I tillegg tok KS opp at det ikke er avsatt økte midler til flere planleggere. KS mener at en videreføring av midler til etterutdanning og forskningsinnsats på planfeltet samt å kartlegge omfanget av studietilbud ikke er nye tiltak.

Reduksjon i tilskudd til forskningsfondene
Tilskuddet til de regionale forskningsfondene er redusert fra 210 til 183 millioner kroner i forslaget til budsjett. KS mener det er sterkt beklagelig om denne ordningen nå svekkes. Sammen med forslaget om betydelige kutt i de regionale utviklingsmidlene over KMDs budsjett, vil dette forslaget kunne føre til en betydelig svekkelse av den regionale samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunene.

For KS møtte direktør for utdanningsavdelingen, Erling Lien Barlindhaug, spesialrådgiver Christian Monsbakken, rådgiver Una Voss Christophersen og rådgiver Kristian Kopperud.