KS deltok på høring i næringskomitéen og vektla to saker:

Kutt i regionale utviklingsmidler og regionale forskningsfond
Det er foreslått kraftige kutt i midlene til regional utvikling og KS er bekymret for betydningen dette vil ha for samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunene. Regionale utviklingsmidler er viktig for å fremme verdiskaping og regional utvikling i hele landet. Regionale utviklingsmidler bidrar også til å utløse ytterligere finansielle virkemidler fra andre aktører. Med redusert bevilgning vil dette potensialet bli tilsvarende redusert.

Også tilskuddet til de regionale forskningsfondene er redusert i forslaget til statsbudsjett. Regionale forskningsfond stimulerer til lokale og regionale forsknings- og innovasjonsprosjekter, og har vist seg å være særdeles vellykket for å mobilisere nye aktører og knytte disse opp mot det øvrige virkemiddelapparatet. KS mener derfor det er sterkt beklagelig om denne ordningen nå svekkes.

Samlet sett medfører kuttforslagene en svekkelse i virkemidlene på regionalt nivå. Dette fremstår i sterk kontrast til målene med regionreformen hvor betydningen av det regionale nivåets samfunnsutviklerrolle understrekes.

Behov for en videreføring av Nasjonalt program for leverandørutvikling
Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har jobbet målrettet over flere år for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Programmet består av et bredt partnerskap på tvers av sektorer og forvaltning, og jobber for å fremme bruk av innovative offentlige anskaffelser og å øke innovasjonseffekten av anskaffelser for kommuner, stat og leverandørmarkedet.

I regjeringens budsjettforslag videreføres tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet på 10 millioner kroner, og økes med 290 000 kroner i 2019. Det er vi godt fornøyd med. Likevel er det behov for å videreutvikle programmet til et kraftigere tiltak for å tilrettelegge, mobilisere, engasjere og veilede for flere innovative, offentlige anskaffelsesprosesser. Strategisk bruk av anskaffelser har gjennom programmets arbeid vist seg å være et kraftfullt verktøy for næringsutvikling, digitalisering, grønt skifte og styrking av den regionale samfunnsutviklerrollen.

Økt innovasjon i offentlige anskaffelser har potensial til å bli en enda viktigere drivkraft for innovasjon både i offentlig sektor og i næringslivet. Regjeringen gir ingen signaler på hvorvidt man vil videreføre – eller øke – støtten til programmet etter 2019. KS anbefaler at LUP videreføres, videreutvikles og oppskaleres i en ny programperiode etter 2019.

Se hele høringsnotatet på lenken nedenfor.

For KS møtte rådgiver for eierskap og samfunnsutvikling, Kristian Kopperud, og seniorrådgiver for innovasjon, Anne Romsaas.