KS legger til grunn at statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen er en virksomhetsoverdragelse slik at reglene i arbeidsmiljøloven kap. 16 kommer til anvendelse. 

Det vil i tillegg kunne oppstå en rekke spørsmål som vi ønsker å klargjøre i størst mulig grad.  Vi vil bidra inn i samarbeidsutvalget slik at kjørereglene for overføringen klargjøres. KS´ egne advokater vil her ha særskilt beredskap.

Vi må arbeide videre med å:

  • Kartlegge skatteoppkreverenhetene – hvem er berørt. Her vil både de som direkte utfører arbeidet være berørt, men også ledernivå og annet støttepersonell berøres. Hvordan dette nærmere skal avgrenses skal vi forsøke å avklare.
  • Lage grunnlag for informasjon og drøfting med de tillitsvalgte i den enkelte kommune.
  • Avklare med Skatteetaten hvem som skal bidra inn med informasjon om prosessen for den enkelte berørte kommune.
  • Avklare om de ulovfestede reglene om valgrett kommer til anvendelse og hvordan arbeidsgiver må følge dette opp.

Vi må se nærmere på:

  • Rettigheter for de berørte.
  • Hvordan skatteetaten skal bidra til å trygge de ansatte ved innplasseringen i den statlige enheten.
  • Hva som skjer med vakante stillinger i perioden frem til overføringen.
  • Spørsmål om reservasjonsrett, jf. arbeidsmiljøloven § 16-3

Vi ønsker å bidra til at det utarbeides verktøy for at kommunens arbeid skal kunne gjennomføres best mulig.