Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. KS går imot forslaget. Det må likevel antas at forslaget blir vedtatt. 

KS jobber videre med følgende hovedspørsmål:

  • Å overføre de ansatte fra kommunene til skatteetaten
  • Å beholde system for effektiv informasjonsflyt når skatteregnskapet overtas av staten
  • Å lage gode rammebetingelser for å inndrive kommunale avgifter
  • Å kvalitetssikre uttrekk fra kommunerammen og fordelingsnøkkel mellom kommunene

KS vil også jobbe med andre spørsmål som kan ha betydning for overføringen, for eksempel leieavtaler og arkiv m.fl.

Samarbeidsutvalg

KS er positive til å delta i et samarbeidsutvalg sammen med staten (Finansdepartementet og Skattedirektoratet) og partene i arbeidslivet for å sikre en ryddig overføring av ansatte. Det ble den 31.oktober avholdt et møte i Finansdepartementet hvor KS deltok sammen med Oslo kommune og forhandlingssammenslutningene i stat og kommune. KS er i dialog med Finansdepartementet for å lage et mandat for samarbeidsutvalget.

Spørreundersøkelse til kommunene

KS vil sende ut en kartlegging på e-post via questback for å få best mulig informasjon om organisering, antall ansatte, kompetanse m.v. Formålet er også at denne kartleggingen skal avklare antallet årsverk som er knyttet til ledelse og administrasjon av kemnerfunksjonen.

Arbeidsgruppe med ansvar for informasjonsflyt

KS har bedt om at det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på spørsmålet om informasjonsflyt når føring av skatteregnskapet overføres. Dette diskuteres nå med Finansdepartementet.

Referansegruppe

Det vil bli nedsatt en referansegruppe for KS´ arbeid med deltakere fra kommuner. Dette vil bli koordinert via storbynettverket og rådmannsutvalget.