Sammenliknet med 2020, var kommunesektorens samlede skatteinntekter per august 2021 11,9 prosent høyere. For kommunene var økningen 11,7 prosent og for fylkeskommunene var økningen 12,9 prosent. 

August er en liten skattemåned, og den gir i liten grad noen indikasjoner for resten av året. For august måned isolert sett var kommunesektorens skatteinntekter 1,1 mrd. kroner høyere i 2021 enn i august 2020. Dette har sammenheng med økning i innbetalt restskatt.

Gjennom fjoråret og så langt i år har det vært store endringer i realøkonomien samt ulike regelverk/innbetalingsfrister mm., og utviklingen framover er mer usikker enn normalt. Dermed er der vanskelig å gi en god prognose for skatteinngangen i resten av året.

Tabeller med skatteutjevningen for august