Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), KS, Arbeidstilsynet og Difi samarbeider for å sikre at offentlige innkjøpere etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Samarbeidet er et av tiltakene i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet hvor hensikten er å bedre etterlevelsen av regelverket.

Veilederen klargjør hvordan offentlige innkjøpere skal etterleve forskriften om lønns- og arbeidsvilkår og kontrollere at kravene er oppfylt i sine kontrakter. Målgruppen er offentlige innkjøpere. Veilederen blir nettbasert slik at det blir enklere for offentlige innkjøpere å orientere seg om regelverket. Det blir også enklere å finne maler for kontraktsvilkår og andre verktøy.

I Riksrevisjonens forvaltningsrapport om myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser (Dokument nr. 3:14 (2015-2016) er det påpekt at offentlige virksomheter ikke i tilstrekkelig grad etterlever regelverket som skal bidra til å forhindre sosial dumping. Riksrevisjonens anbefaling er at innsatsen for å forhindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i offentlige anskaffelser bør styrkes.

Regjeringen har allerede gjennomført en rekke informasjons- og kompetansetiltak om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår rettet mot innkjøpere i offentlig sektor. Difi har også utarbeidet maler og andre verktøy som er nyttig for offentlige innkjøpere i deres arbeid med å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter. KS Advokatene og KS Innkjøpsforum bidrar i dette arbeidet.