Beregning av midler til lokale forhandlinger (HTA Kap. 4.2.1) pr. 1. oktober 2021

Ved lønnsoppgjøret 2021 skal det settes av midler til lokale forhandlinger i kap. 4. Pottens størrelse skal være 1,0 prosent av lønnsmassen med virkning fra 1. oktober 2021. I denne artikkelen fremgår pottens størrelse, basert på innrapporterte data til PAI-registeret 2020. Se vedlagte excel-fil. Det er kolonne F i vedlegget som viser den beregnede potten.

KS og alle arbeidstakerorganisasjonene i sammenslutningene LO Kommune og YS Kommune og Akademikerne kommune har nå vedtatt meklingsløsningen. 

Unio og Norsk Lektorlag avslo meklerens forslag og iverksatte arbeidskamp. Norsk Lektorlag avsluttet streiken 11. juni 2021. Regjeringen stanset Unio-streiken med tvungen lønnsnemnd 4. juni, og resultatet for medlemmer i Unio vil derfor bli avgjort i Rikslønnsnemnda. 

Beregnet størrelse per kommune i vedlagte excel-fil inkluderer alle ansatte, også medlemmer av Unios foreninger. Per nå tas det forbehold om resultatet av mellomoppgjøret for Unio, som skal behandles i Rikslønnsnemnda den 16. september. Kjennelsen vil foreligge samme uke slik at resultatet av årets lønnsoppgjør for medlemmer av forbund i Unio vil være kjent i god tid før frist for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap 4, pkt. 4.2.1. Kommunene og fylkeskommunene kan nå derfor både forberede og gjennomføre forhandlingene med alle parter, men bør avvente sluttforhandling inntil kjennelsen fra rikslønnsnemnda foreligger.

Kommunale og fylkeskommunale foretak (KF og FKF) er også med i beregnet størrelse i vedlegget. Derimot er interkommunale foretak (IKS) eller virksomheter organisert som AS ikke med i beregnet størrelse.

Lokale beregninger

Partene i Det Tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren (TBSK) er enige om at midler til lokale forhandlinger skal beregnes slik det fremgår av denne artikkelen..

Beregningsgrunnlaget omfatter faste tillegg, men ikke variable tillegg, selv om disse utbetales som et fast beløp hver måned. Det er avsatt 1,0 % pr. 1.10.2021 til lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalens (HTA) Kapittel 4. pkt. 4.2.1. 

Partene lokalt fastsetter midlenes størrelse for arbeidstakere som er omfattet av forhandlingene etter pkt. 4.2.1. Med mindre partene lokalt blir enige om annet, skal det i henhold til vedlegg 3 til HTA (Retningslinjer for lokale forhandlinger) nedsettes et lokalt beregningsutvalg som fastsetter pottens størrelse.

Med utgangspunkt i PAI-registeret pr. 1.12.2020 har KS beregnet størrelsen på midler til lokale forhandlinger for den enkelte fylkeskommune/kommune. TBSK anbefaler at partene lokalt bruker denne beregnede størrelsen på midlene. Dersom denne avviker vesentlig fra fylkeskommunenes/kommunenes egne beregninger, bør likevel partene lokalt bli enige om midlenes størrelse.

Avvik kan skyldes:

 • Endret antall ansatte i kommunen mellom rapporteringstidspunktet og tidspunktet for de lokale forhandlingene
 • Overføring av ansatte mellom kapitler, f.eks. ledere i kap. 4 til kapittel 3.4.3.
 • Ansatte kan ha blitt rapportert inn med feil stillingskode eller ansettelsesforhold.

I tilfeller med store avvik mellom lokal beregning og det som framkommer av vedlegget til artikkelen, anbefales det å ta kontakt med KS for å finne årsak til avvik.

Beregning av lønnsmasse og midler

Som nevnt, er beregningen fra KS basert på lønnsdata rapportert til PAI-registeret pr. 1.12.2020. Om fylkeskommunen/kommunen finner det nødvendig å gjøre egne beregninger for å fastsette lokale midler, skal følgende legges til grunn:

 • Lokale midler skal beregnes på grunnlag av utbetalt grunnlønn samt faste tillegg (f.eks. funksjonstillegg for undervisningsstillinger) for arbeidstakere i 2020. Hvilke arbeidstakere som omfattes av beregningen, fremgår under Omfang.
 • Variable tillegg, f.eks. tillegg for ubekvem arbeidstid og avtalt godtgjørelse for arbeidstid utover ordinær arbeidstid samt overtid, skal ikke være med.
 • Feriepenger regnes ikke som en del av grunnlønn. I stedet skal grunnlønn, faste tillegg og funksjonstillegg i mai regnes to ganger.

Omfang

Lønn for arbeidstakere i stillingene som omfattes av HTA kapittel 4 skal være med i beregningsgrunnlaget uansett om de mottar lønn i form av månedslønn eller timelønn. For stillinger som skal være med i beregningsgrunnlaget betyr dette at grunnlønn for den avtalte arbeidstiden (ev. gjennomsnittlig arbeidstid) skal være med uansett om den utbetales som månedslønn eller timelønn.

Godtgjørelse for merarbeid (arbeid utover avtalt arbeidstid i form av timelønn, skal ikke være med).

Disse stillingene skal ikke være med i beregningsgrunnlaget:
a) arbeidstakere som omfattes av kap. 5 i HTA
b) ledere som omfattes av kap. 3, pkt. 3.4.1, 3.4.2 og 3.4.3 i HTA
c) frikjøpte lokalpolitikere
d) tillitsvalgte med frikjøp etter Hovedavtalens del B § 3-3 og som avlønnes iht. HTA kap. 3, pkt. 3.5
e) arbeidstakere på sysselsettingstiltak
f) arbeidstakere lønnet som unge arbeidstakere (st. kode 7711 eller 6600)
g) lærlinger (stillingskode 7666)
h) kortvarige engasjementer dvs. ansettelser på mindre enn 6 måneder
i) ubesatte stillinger skal ikke være i beregningsgrunnlaget for den tiden av 2020 de var ubesatt
j) avlastere, besøkshjem og tilsynsførere

Uorganiserte arbeidstakere skal være med i beregningsgrunnlaget.

Det skal som hovedregel bare medtas lønn for en arbeidstaker pr. stilling, men vikarer som er omfattet av de lokale forhandlingene, skal også inngå i beregningen av pottens størrelse. Dette gjelder vikariater av lengre varighet, jf pkt. h) over.

Det må tas hensyn til større endringer i beregningsgrunnlaget. Dersom antall ansatte har endret seg mye fra 2020 til 2021, må beregningsgrunnlaget endres i forhold til dette.

Disponering av midlene

Det er bare økningen i grunnlønn + faste tillegg som skal kostnadsberegnes. Det er differansen mellom det nye og det gamle årsbeløpet angitt ved grunnlønn + faste tillegg som utgjør kostnaden.

Økning i tillegg som ikke inngår i beregningsgrunnlaget, skal ikke kostnadsberegnes selv om de øker som følge av lønnsendringer. Det gjelder f.eks. helligdagstillegg og overtid.

Midlene skal ikke belastes med lønnstillegg til ubesatte stillinger.

Partene er gjensidig ansvarlig for at de avtalte midlene i den enkelte kommune/fylkeskommune/virksomhet overholdes. Vi viser til vedlegg 3 til HTA hvorav organisasjonene skal få en oversikt over samlet bruk av midlene før underskrivning av protokoller.

Eksempel på kostnadsberegning

Beregningen tar utgangspunkt i 12-månedersvirkningen for midlene til lokale forhandlinger pr. 1.10.2021, dvs. 1,0 %.

Eksempel på utregning av pott:

 • Grunnlønn + faste tillegg i 2020 utbetalt i alle måneder utenom juni, samt mai måned to ganger blir kr 100.000.000. (Juni holdes utenom siden det er feriepengemåneden.)
 • Fratrukket: [Ledere (3.4), kap. 5 stillinger, politikere, o.l.] kr 20.000.000
 • Lønnsmassen for utregning av midlene kr 80.000.000
 • Midlenes størrelse: kr. 80.000.000 * 1,0 % = kr. 800.000

Eksempel på bruk av disse midlene:

 • En arbeidstaker i hel stilling har grunnlønn og faste tillegg før de lokale lønnsforhandlingene på 520.000 kroner.
 • Vedkommende får et lønnstillegg i de lokale forhandlingene på 5000 kroner.
 • Ny grunnlønn + faste tillegg (årsbeløp) blir da 525.000 kroner.
 • Kostnad 5.000 kroner

Dette betyr at opprykket for denne personen har tatt 5.000 kroner av midlene beregnet med virkning fra 1.10.2021. Det gjenstår kr. 795.000 av midlene pr. 1.10.2021. Dersom samme arbeidstaker hadde vært i halv stilling, ville kostnaden blitt det halve, dvs. kr. 2.500.

Hvordan KS beregner pottens størrelse

Data som rapporteres til PAI-registeret er per 1.12.2020. Det vi si at det er data per desember 2020 som er utgangspunkt for beregning av lønnsmassen for kalenderåret 2020. Pottens størrelse per kommune/fylkeskommune, slik den framkommer av vedlegget, er beregnet som 1,0 prosent av den overhengskorrigerte lønnsmassen per 1. desember 2020, og multiplisert med 12. Lønnsmassen per 1. desember 2020 vil si summen av utbetalt lønn i desember måned for lønnsartene som inngår i beregningen av potten. Det er kun stillinger i kapittel 4 som inngår i beregningen KS har gjort.

Formel:
Lokal pott = (grunnlønn + faste tillegg + funksjonstillegg) * 12 / (1 + overheng til 2021) * 1,0%

Eksempel for kommune X:
Lokal pott = (6.250.000 + 208.333 + 208.333) * 12 / (1 + 0,3%) * 1,0 % = 797.607