Dette har partene oppnådd under svært spesielle omstendigheter og blant annet stor økonomisk usikkerhet. Det store ansvaret de sentrale parter har vist og tatt, forventer KS at også de lokale parter følger opp.   

Selv om uravstemningsfristen er 19.10.2020, er de nevnte parter enige om at lønnsforhandlinger etter HTA kapittel 3 og kapittel 5 gjennomføres innen 15. oktober 2020. Hvilket i praksis betyr at forberedelser og gjennomføring av de årlige lokale forhandlingene kan starte umiddelbart, med sluttføring innen den nevnte fristen. Virkningstidspunkt for lønnsendringene er 1.mai med mindre partene er enige om annet.  

Partsrelasjonene med foreninger tilsluttet Akademikerne kommune endres ikke som følge av bruddet med Akademikerne kommune. Kommunenes/fylkeskommunene forberedelser og gjennomføring av lokale forhandlinger gjelder på vanlig måte også for foreninger tilsluttet denne forhandlingssammenslutningen. Det er kun ved en eventuell streik at de lokale partsrelasjonene opphører. Dersom foreningene lokalt ønsker å avvente sluttføring av forhandlingene og/eller protokollskriving til etter meklingsfristen 14. oktober 2020 kan dette formelt ikke hindres. Også for organisasjonene som har brutt forhandlingene er virkningstidspunktet for lønnsendringene 1. mai med mindre partene er enige om annet. 

I tillegg til det generelle grunnlaget for de lokale forhandlingene, jf. HTA kap. 3.4.0, nr. 4 og kap. 5.1, er KS, LO kommune, Unio og YS kommune enige om følgende; «Det legges til grunn at lønnsutvikling for ledere (HTA kap. 3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 må følge de samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i HTA kap. 4.». KS vil presisere følgende:

  1. Årslønnsvekstrammen i kap. 4 er 1,70 prosent. Dette tallet kan IKKE direkte overføres som et tillegg gitt per 1.5. Årslønnsvekstrammen på 1,70 prosent er grunnlaget for beregningen av det lokale disponible økonomiske handlingsrommet i kapittel 3 og 5-forhandlingene. Dersom kommune/fylkeskommune tilbyr 1,70 prosent i lønnstillegg per 1.5.2020 vil dette føre til høyere årslønnsvekst fordi overheng og lønnsglidning skal legges til for å beregne den samlede årslønnsveksten. Et datotillegg per 1.5 på 1,70 prosent gir et bidrag til årslønnsveksten på 1,13% (1,70 x 8/12 = 1,13). Med et overheng og glidning på til sammen 1,3 prosent (TBSK-beregnet tall, se annen artikkel nedenfor) vil årslønnsveksten da bli hele 2,43 prosent hvis det gis et tillegg på 1,70 prosent per 1.5 (datotillegg). Det anbefales sterkt å legge kommunens/fylkeskommunens egne tall for overheng og glidning til grunn når den samlede årslønnsveksten skal beregnes. Se egen artikkel nedenfor om hvordan man regner seg fram til disponibel ramme innen en årslønnsvekstramme på 1,70 prosent. Beregningene kan også gjøres av KS, se informasjon her.
  2. KS har forpliktet alle kommunene/fylkeskommunene/bedriftene som følger HTA til å legge denne økonomiske forpliktelsen til grunn for de lokale forhandlingene i 2020. Akademikerne kommunes medlemsforeninger har forkastet forhandlingsresultatet og er formelt sett ikke er bundet av det samme. Hvordan dette vil kunne påvirke de lokale forhandlingene gjenstår å se, men vi presiserer at forhandlingsbruddet  ikke gir  grunnlag for å vurdere lønnstillegg til medlemmer av Akademikernes medlemsforeninger annerledes enn for øvrige ansatte / medlemmer av andre fagforeninger.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke er avsatt midler til pottforhandlinger etter kapittel 4. De økonomiske forutsetningene ble grunnleggende endret som følge av Covid-19 pandemien. Det var derfor ikke et økonomisk handlingsrom for pottforhandlinger selv om partene avtalte dette i mellomoppgjøret 2019.

Lenkeblokk Icon Tariff 2020 Forhandlingsresultat Lenkeblokk Icon Her kan du lese mer om lokale lønnsforhandlinger - HTA kapittel 3.4 og 5 Lenkeblokk Icon Her kan du bestille nøkkeltall til kapittel 3.4 og 5 Lenkeblokk Icon Årslønnsvekstramme 2019 – 2020