Partene er enige om ny SGS 2020 Pensjonsordninger med følgende endringer:

  • Det tas inn bestemmelse om hjemmelsgrunnlag, ikrafttreden og varighet.
  • Det er avtalt harmonisering med reglene i lov om statens pensjonskasse og lov om pensjonsordning for sykepleiere ved at:
    • Det er avtalt nye regler for beregning av ektefellepensjon fra fylte 67 år for årskull som er født fra og med 1954.
    • Det er avtalt at medlemstid for beregning av barnepensjon er den medlemstid avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen frem til aldersgrensen, men ikke ut over fylte 67 år.

Partene har avtalt at det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal vurdere avtalens bestemmelser.

Vedlegg til protokoll SGS 2020

Lenkeblokk Icon Pensjonsordninger SGS 2020 16.9.2020–31.12.2021