Sentralt lønnsoppgjør

Alle arbeidstakere i Hovedtariffavtalen kap. 4 får et generelt kronetillegg som varierer med stillingsgruppe og med ansiennitet. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2019 for alle, og framgår av vedlegg til protokoll, se lenke.

I tillegg er det enighet om et særskilt lønnstiltak med virkning fra 1. juli 2019. Tiltaket gjelder for alle arbeidstakere med 3- og 4-årig høgskoleutdanning i stillingsgruppene «Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning» og «Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-utdanning», samt arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Fagarbeiderstillinger» og «Stilling med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning». Med virkning fra 1. juli er garantilønna for disse arbeidstakerne økt ut over det generelle tillegget. Dette medfører at dersom grunnlønn pr. 30. juni 2019 er lavere enn ny garantilønn pr. 1. juli 2019, gis et ytterligere lønnstillegg opp til ny garantilønn.

Lønnstabellen over garantilønn og ansiennitetstillegg pr. 1. mai 2018 gjøres gjeldende fram til 30. juni 2019, og erstattes av ny lønnstabell pr. 1. juli 2019.
Ledere i HTA kapittel 4 får et generelt tillegg på 3,0 % pr. 1. mai 2019.

Lokale forhandlinger i 2020

Det var i årets oppgjør ikke rom for avsetning av pott til lokale lønnsforhandlinger i kap. 4. I en tid der mange kommuner og fylkeskommuner er i en sammenslåingsprosess, har partene i stedet valgt å avsette en romslig pott til lokale lønnsforhandlinger i 2020. Det gir kommunene og fylkeskommunene god tid til å planlegge og forberede neste års lokale lønnsforhandlinger. Endelige størrelser på lokal pott, virkningsdato og eventuelle føringer fastsettes ved hovedtariffoppgjøret i 2020.

Det følger at et av punktene fra meklingsforslaget at meklingspartene (KS, Unio og Akademikerne)  i den forbindelse også skal ta stilling til at undervisningspersonalet som et minimum skal sikres en pro rata andel av den lokale avsetningen basert på andelen av den lokale lønnsmassen.

Egen avtale om pensjon

Årets oppgjør har vært mer komplisert enn et vanlig mellomoppgjør, fordi det i tillegg til lønn har handlet om pensjon.
Det er nå enighet om opprettelse av sentral generell særavtale om pensjonsordninger, se protokoll,  vedlegg 1 til protokoll - SGS 2020 Pensjonsordninger og vedlegg 2 til protokoll.

Forhandlingene om opprettelsen sluttføres i juni men ikraftreden vil være 1. januar 2020.

Partssammensatte utvalg før hovedoppgjøret i 2020

Det fremkommer av meklerens forslag at Det tekniske beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren (TBSK) skal analysere lønnsutviklingen for undervisningspersonale. I tillegg skal det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal innhente kunnskap og drøfte problemstillinger knyttet til bruk av lærere uten godkjent utdanning.

Informasjonskonferanser og iverksettingsrundskriv

For tiden gjennomfører KS regionale informasjonsmøter om forståelse og iverksetting av de avtalte lønnstilleggene i 2019. Målgruppen er HR-medarbeidere o.l. Det vil på vanlig måte også utarbeides eget iverksettingsrundskriv. Dette kan ventes i siste halvdel av juni.

 

Lenkeblokk Icon Her er meklerens forslag til løsning som ble vedtatt Lenkeblokk Icon Protokoll pensjon Lenkeblokk Icon Vedlegg 1 til protokoll - SGS 2020 Pensjonsordninger Lenkeblokk Icon Vedlegg 2 til protokoll

 Pressemeldingen om enigheten etter meklingen

Alt om Tariff 2019