Dette gjelder søknader om støtte til nye tiltak. Det vil imidlertid være mulig å søke om støtte til tiltak som allerede er godkjent for OU-midler. Da må det sendes e-post til OU-midler@ks.no, så får dere tilsendt lenke til søknadsskjema.

Skjema for refusjon av allerede gitte tilsagn vil være tilgjengelig på www.ks.no/ou-skjemaer fra 15. juni 2020. 

Behandlingen av søknader og refusjonskrav som er registrert inn før 1. mai er forsinket, og vi håper å være i mål med dette til 30. juni.

Hvis dere har fått tilsagn på tiltak som ikke vil bli gjennomført, så gi oss beskjed slik at midlene kan tilbakeføres til fondet.

Merk også at ordningen med tilskudd til lærlinger og kvalifisering av voksne til fagbrev er avsluttet.

Hvorfor vil det ikke være mulig å søke om OU-midler i annet halvår 2020?

1. mai ble det stengt for nye søknader og refusjonskrav slik at alle innkomne søknader kunne ferdigbehandles før overgang til ny versjon av saksbehandlingssystemet vårt. Når denne omfattende jobben nå nærmer seg slutten, ser vi at når alle søknader innkommet før 1. mai er behandlet, og tar vi med forventede tilsagn på tiltak som er godkjent for OU-midler, så vil vi ha disponert KS` andel av OU-midler for 2020.

Det har de siste årene vært en stor økning i antall søknader om OU-midler. I 2019 behandlet KS dobbelt så mange søknader som i 2015. Det har også vært en endring i søknadene fra hovedsakelig å gjelde støtte til ledersamlinger og enkle lederutviklingsprogram, til å gjelde støtte til store og omfattende leder- og organisasjonsutviklingsprogram. Så godt som alle kommuner, fylkeskommuner og mange virksomheter som er medlem av Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) har, ved ett eller flere tilfeller, søkt om og fått støtte til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Nye kurs- og opplæringsformer, inkludert ønsker om e-Læring og andre digitale læringsplattformer, gjør at tiden er inne for å gjennomgå og evaluere OU-ordningen. Når det igjen åpnes for å søke OU-midler, vil ordningen knyttes til nye og moderniserte retningslinjer. Vi har også mål om ytterligere å automatisere saksbehandlingen.

Selv om OU-midlene for 2020 nå er disponert, vil det komme nye OU-midler i 2021, og vi vil da åpne for nye søknader.

Bakgrunnen for OU-midlene

Den generelle sentrale særavtalen om opplærings- og utviklingsmidler, OU-midler, ble inngått i 2002. Foranledning for opprettelse av avtalen var i hovedsak at partene i KS’ tariffområde, etter avvikling av Kommunal Opplæring (KO) i 1996, så behov for å opprette en annen form for opplærings- og utviklingsordning, tilsvarende den som gjaldt i Staten og andre tariffområder. Midlene skal etter særavtalen brukes til støtte eller gjennomføring av tillitsvalgtopplæring/tillitsvalgtarbeid og arbeidsgiveropplæring.