Det kommunale reiseregulativet SGS 1001 § 3 viser til de til enhver tid gjeldende bestemmelser for statens tjenestemenn i "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» og «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge», med hensyn til skyssutlegg, utgifter til overnatting og utgifter til kost.

Nye satser

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene er kommet til enighet om nye satser i de overnevnte særavtalene gjeldende fra 1. januar 2022.

Satsene for diett på innenlandsreiser, jf. innenlandsavtalen § 9, er følgende:

  • For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med 825 kroner
  • For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med 324 kroner
  • For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med 603 kroner

Satsene for diett på utenlandsreiser er satt lik satsene fra ECA International, jf. utenlandsavtalen § 8.

Satsen for snøscooter og ATV er økt til kr. 10,00 pr. km. Satsene for øvrige transportmidler er uendret.

Endringer i bestemmelser

KDD og hovedsammenslutningene har videre avtalt følgende endringer som er av betydning for tjenestereiser for arbeidstakere omfattet av SGS 1001:

  • Det er inntatt en bestemmelse i begge avtalenes § 3 om at ut fra klimahensyn skal nødvendigheten av en reise alltid vurderes før den foretas. Reisen skal etter en samlet vurdering foretas på den for staten hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlige måte, så langt dette er forenlig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen.
  • Ved bruk av egen bil på reise, må muligheten for samkjøring med andre arbeidstakere på samme oppdrag undersøkes, jf. innenlandsavtalen § 6.
  • Dersom man på reisen får dekket ett eller flere måltider, foretas det måltidstrekk av den aktuelle satsen som tilstås.
  • Det er innført dokumentasjonskrav for dekning av andre nødvendige utgifter i forbindelse med reisen, jf. innenlandsavtalen § 8 og utenlandsavtalen § 7.

Endringene i statens særavtaler er opplyst i statens arbeidsgiverportal.