Det kommunale reiseregulativet SGS 1001 § 3 viser til de til enhver tid gjeldende bestemmelser for statens tjenestemenn i "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» og «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge», med hensyn til skyssutlegg, utgifter til overnatting og utgifter til kost.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat kom 4. mai til enighet om nye satser i de nevnte særavtalene.

Satsene for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil og ved bruk av andre egne fremkomstmidler er ikke endret.

Satsene for kost er justert. Nye satser er opplyst på statens Arbeidsgiverportal. Se lenken.

De nye særavtalene har virkning fra 1. juni 2020 til 28. februar 2021.

Av protokollene, etter forhandlingene mellom KMD og forhandlingssammenslutningene, fremgår det at partene innen utgangen av februar 2021 vil «gjennomgå reiseavtalene i sin helte med tanke på å tilpasse avtalene til dagens arbeidsliv og organisering».

Lenkeblokk Icon Nye reisesatser for 2020