OU-midlene for 2021 er nå disponert, og det vil dessverre ikke være mulig å søke om støtte fra OU-midlene i annet halvår 2021. Les mer om dette her.

Anmodning om utbetaling av OU-midler

Når tiltaket man har fått tilsagn til er gjennomført må man sende inn refusjonskrav innen utløpsfristen på tilsagnet. Det skal ikke sendes inn refusjonskrav før tiltaket er gjennomført. Har vi ikke mottatt refusjonskrav innen fristen, eller ikke fått beskjed om forsinkelse i gjennomføring av tiltaket, vil tilsagnet tilbakeføres til OU-fondet.

Det skal ikke sendes faktura til KS for OU-midlene. Det er veldig ofte differanse mellom tilsagnsbeløpet som fakturaen baserer seg på og det beløpet som er refusjonsberettiget. Derfor kan vi ikke føre fakturaene inn i regnskapet vårt. Det skal i stedet fylles ut skjema for anmodning om utbetaling av OU-midler.

For å sikre rask behandling av refusjonskravet er det viktig:

  • at man bruker riktig skjema. Har man et tilsagnsbrev skal man velge «Ordinære OU-tilsagn» inne i skjemaet.
  • at man fyller ut feltet for tilsagnsnummer/saksnummer på riktig måte. I dette feltet skal man skrive inn det som er vår referanse i tilsagnsbrevet, men uten dokumentnummeret. Er vår referanse 21/12345-1 så skal man skrive inn 21/12345 i dette feltet.
  • at organisasjonsnummer er kommunen/fylkeskommunen/virksomhetens organisasjonsnummer, og ikke evt. enhets organisasjonsnummer.
  • at kontonummer er kommunen/fylkeskommunen/virksomhetens kontonummer, og ikke evt. enhets kontonummer.
  • at faktura og eventuelle bilag til faktura er vedlagt skjemaet
  • at fakturaene er spesifisert slik at det er lett å se hva det gjelder
  • at fakturaene og kopi av tilsagnsbrev sendes inn som en pdf sammen med skjemaet

Er man i tvil om noe når man fyller ut skjemaet kan man trykke på image4cpca.png. Der finner man mer informasjon om de enkelte feltene.

Det er ikke lenger mulig å be om en spesiell merking av utbetalinger. Ved utbetaling på ordinære tilsagn vil utbetalingen være merket med OU og tilsagnsnummeret som utbetalingen refererer seg til, som f. eks:
OU-19/00190-4

Normal behandlingstid for refusjonskrav er 3-4 uker. Ved årsavslutning må vi ha mottatt refusjonskravene senest 1. desember for å være garantert at utbetalingen kommer med på regnskapsåret.

Ny ordning for refusjon av forhåndsgodkjente kurs hvor det er kursavgift
Vi har forenklet rutinen for refusjon av deltakeravgift på kurs som er forhåndsgodkjente. Hvilke kurs dette gjelder vil fremkomme hos kursleverandøren. For kurs som er forhåndsgodkjente skal det ikke søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav.

Denne rutinen gjelder ikke studier, som f.eks prosesslederstudiet eller helseledelse i regi av bla Høgskolen i Innlandet, eller deltakeravgift på lederutviklingsprogam.

Det skal ikke sendes inn refusjonskrav før dere har fått faktura for kursavgiften. Vi refunderer ingenting på bakgrunn av bekreftelse på påmelding på et kurs.

Rutine for refusjon av deltakeravgift ved forhåndsgodkjente kurs:

 • den ansvarlige i kommunen, fylkeskommunen eller virksomheten, søker om refusjon av kursavgift og legger ved kopi av faktura for kursavgiften. 
 • er det flere deltagere fra kommunen på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Utbetalingen fra oss vil være merket med OU og referansenummeret fra skjemaet som utbetalingen refererer seg til, som f.eks: OU-YEG7KI.

Skjemaet for refusjon av forhåndsgodkjente kurs er det samme som «Anmodning om refusjon av OU-midler».

Skjema for refusjon av OU-midler kan lastes opp her.

Skjema for søknad om OU-midler vil ikke være tilgjengelig før i januar 2022.

Les mer om OU-midlene her