Søknad om OU-midler
Det gis kun tilskudd fra OU-midlene i de tilfeller hvor kommunene på forhånd har søkt om og fått tilsagn om tildeling av midler (med unntak av forhåndsgodkjente kurs)
OU-midlene skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».
Vi tar til enhver tid forbehold om at det er tilgjengelig midler, også for refusjon av forhåndsgodkjente kurs.

Det kan søkes om støtte til:
Honorar og reise- og oppholdsutgifter for kursleder/foredragsholder/ prosessveileder.
Det refunderes maksimalt kr 18 000 pr kursholdere/foredragsholdere/ prosessveiledere pr dag.

På store lederutviklingsprogram vil det bli foretatt en begrensning på tilsagnsbeløpet og antall tilsagn pr kommune/fylkeskommune/virksomhet. Det gis tilsagn om dekking av maksimalt 70 % av honorar og reise- og oppholdsutgifter. Med store lederutviklingsprogram mener vi lederutviklingstiltak som kan regnes som et program, og som går over flere uker eller måneder.

Det vil som hovedregel ikke være mulig å søke om støtte til et stort lederutviklingsprogram hvis man allerede har et løpende tilsagn om støtte til et slikt program. Det vil fremdeles være mulig å søke om støtte til foredragsholdere på ledersamlinger og kurs- og studieavgifter selv om man allerede har fått tilsagn om støtte til et stort lederutviklingsprogram.

Eksempel på utregning av tilsagn til lederutviklingsprogram:
Søknadsbeløp: kr 500 000 (25 konsulentdager à kr 20 000)
Grunnlag for utregning av tilsagn: kr 450 000 (25 konsulentdager à kr 18 000)
Tilsagn: kr 315 000 = 70 % av kr 450 000

Deltakeravgift på kurs og lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng.
Vi dekker deltakeravgift på kurs som ikke er forhåndsgodkjente, men som kvalifiserer til støtte. Det må da søkes på vanlig måte om støtte fra OU-midlene.

Det refunderes inntil kr. 10 000 til deltakeravgift pr. deltaker pr. semester på lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng. Vi gir også støtte på inntil kr 10 000 til reise- og oppholdsutgifter for ledere som deltar på de nasjonale lederutdanningene hvor studieavgiften er dekket av Helsedirektoratet.

Der hvor studiet kombineres med et lederutviklingsprogram hvor vi refunderer utgifter til honorar og reise- og oppholdsutgifter til ekstern konsulent, dekker vi kr 10 000 av studieavgiften, selv om studiet strekker seg over flere semester.

Der hvor det er flere deltakere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet skal det sendes inn en felles søknad for alle deltakerne.

For å sikre en rask og effektiv behandling av søknaden er det viktig at det vi trenger av informasjon er vedlagt i søknaden.

Krav til søknader:

 • Må gjelde et konkret tilbud som legges ved i søknaden
 • Det må fremgå av søknaden hvem som er i målgruppa og hvilken funksjon de har
 • Det må klart fremgå av tilbudet hva dagshonoraret eller timepris pr konsulent er og hvordan tiltaket er planlagt gjennomført

Dette gir vi ikke støtte til/refunderer vi ikke:

 • det refunderes ikke utgifter knyttet til eksamen
 • vi refunderer ikke reisetid
 • vi refunderer ikke utgifter til kartlegging, analyser, rapporter, evaluering og personlighetstester
 • det gis ikke tilskudd til lønnsmidler, verken til nyopprettede prosjektstillinger eller vikarlønn i forbindelse med frikjøp av egne ansatte
 • vi refunderer ikke lokalleie eller kost/losji for kursdeltakere
 • vi gir ikke støtte til opplæring i administrative systemer, som Office-programmer

Om en søknad blir innvilget vil det bli sendt ut et tilsagnsbrev. I dette tilsagnsbrevet vil det stå en utløpsdato for tilsagnet. 

Anmodning om utbetaling av OU-midler
Når tiltaket er gjennomført må man sende inn refusjonskrav innen utløpsfristen på tilsagnet. Har vi ikke mottatt refusjonskrav innen fristen, eller ikke fått beskjed om forsinkelse i gjennomføringen av tiltaket, vil tilsagnet tilbakeføres til OU-fondet.

Det skal ikke sendes faktura til KS for OU-midlene. Det er veldig ofte differanse mellom tilsagnsbeløpet som fakturaen baserer seg på og det beløpet som er refusjonsberettiget. Derfor kan vi ikke føre fakturaene inn i regnskapet vårt. Det skal i stedet fylles ut skjema for anmodning om utbetaling av OU-midler.

For å sikre rask behandling av refusjonskravet er det viktig at:

 • man bruker riktig skjema. Har man et tilsagnsbrev skal man velge «Ordinære OU-tilsagn» inne i skjemaet.
 • man fyller ut feltet for tilsagnsnummer/saksnummer på riktig måte. I dette feltet skal man skrive inn det som er vår referanse i tilsagnsbrevet, men uten dokumentnummeret. Er vår referanse 21/12345-1 så skal man skrive inn 21/12345 i dette feltet.
 • organisasjonsnummer er kommunen/fylkeskommunen/virksomhetens organisasjonsnummer, og ikke evt. enhets organisasjonsnummer.
 • kontonummer er kommunen/fylkeskommunen/virksomhetens kontonummer, og ikke evt. enhets kontonummer.
 • faktura og bilag til faktura er vedlagt skjemaet.
 • fakturaene er spesifisert slik at det er lett å se hva det gjelder,
 • fakturaene og kopi av tilsagnsbrev sendes inn som en pdf sammen med skjemaet.

Er man i tvil om noe når man fyller ut skjemaet kan man trykke påimageglfck.png. Der finner man mer informasjon om de enkelte feltene.

Ved utbetaling på ordinære tilsagn vil utbetalingen være merket med OU og tilsagnsnummeret som utbetalingen refererer seg til, som f. eks: OU-19/00190-4

Normal behandlingstid for refusjonskrav er 3-4 uker. Ved årsavslutning må vi ha mottatt refusjonskravene senest 1. desember for å være garantert at utbetalingen kommer med på regnskapsåret.

OU-midlene refunderer ikke mva. Den får kommunene og fylkeskommunene refundert via ordningen med momsrefusjon for kommuner og fylkeskommuner.

Refusjon av forhåndsgodkjente kurs
Vi har forenklet rutinen for refusjon av deltakeravgift på forhåndsgodkjente kurs. Hvilke kurs dette gjelder vil fremkomme hos kursleverandøren. For kurs som er godkjent for støtte fra OU-midlene er det ikke lenger nødvendig å søke om tilsagn før det sendes refusjonskrav.

Denne rutinen gjelder ikke studier, som f.eks prosessledelsestudiet, helseledelse i regi av Høgskolen i Innlandet eller deltakeravgift på forskjellige lederutviklingsprogam. Når det gjelder disse må det søkes om støtte fra OU-midlene på vanlig måte, i forkant av oppstart. 

I de tilfeller hvor det avholdes kurs hos kommunene og kursholder fakturerer honorar og reise- og oppholdsutgifter, må det på vanlig måte søkes i forkant om støtte til ekstern aktør.

Søknadsprosedyre for refusjon av deltakeravgift ved forhåndsgodkjente kurs:
- den ansvarlige i kommunen, fylkeskommunen eller virksomheten, søker om refusjon av kursavgift og legger ved kopi av faktura for kursavgiften.
- er det flere deltagere fra kommunen på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Ved refusjon av forhåndsgodkjente kurs vil utbetalingen fra oss være merket med OU og referansenummeret fra skjemaet som utbetalingen refererer seg til, eks: OU-YEG7KI.

Skjema for søknad om OU-midler kan lastes opp her.

Skjema for refusjon av OU-midler kan lastes opp her.

Les mer om OU-midlene her