Søknad om OU-midler til:
Honorar og reise- og oppholdsutgifter for kursleder/foredragsholder/ prosessveileder

Det refunderes maksimalt kr 18 000 pr kursholdere/foredragsholdere/prosessveiledere pr dag. 

På lederutviklingsprogram som går over flere dager vil det bli foretatt en begrensning på tilsagnsbeløpet. Det gis tilsagn om dekking av maksimalt 70 % av honorar og reise- og oppholdsutgifter.

Eksempel på utregning av tilsagn til lederutviklingsprogram:
Søknadsbeløp: kr 560 000 (Honorar kr 500 000 (25 konsulentdager à kr 20 000) + reise- og oppholdsutgifter kr 60 000)
Grunnlag for utregning av tilsagn: kr 510 000 (honorar kr 450 000 (25 konsulentdager à kr 18 000) + kr 60 000)
Tilsagn: kr 357 000 = 70 % av kr 510 000 (honorar kr 315 000 og reise- og oppholdsutgifter kr 42 000).

Deltakeravgift på kurs og studier hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng
Vi gir også støtte til kursavgift på kurs som ikke er forhåndsgodkjente, men som kvalifiserer til støtte. Det må da søkes på vanlig måte om støtte fra OU-midlene. 
Det refunderes inntil kr 10 000 til deltakeravgift pr. deltaker pr. semester på lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng. Vi gir også støtte på inntil kr 10 000 til reise- og oppholdsutgifter pr semester for ledere som deltar på de nasjonale lederutdanningene hvor studieavgiften er dekket av Helsedirektoratet eller Utdanningsdirektoratet. Der hvor studiet kombineres med et lederutviklingsprogram hvor vi refunderer utgifter til honorar og reise- og oppholdsutgifter til ekstern konsulent, dekker vi kr 10 000 av studieavgiften, selv om studiet strekker seg over flere semester.
Der hvor det er flere deltakere fra en kommune, fylkeskommune eller en virksomhet som er medlem av Samfunnsbedriftene, skal det sendes inn en felles søknad for alle deltakerne.

I henhold til retningslinjene så refunderer vi kursavgift og studieavgift for ledere.

Søknadsfrist for støtte til lederopplæring som gir studiepoeng: 15. mai for høstsemesteret og 15. oktober for vårsemesteret.

For å sikre en rask og effektiv behandling av søknaden er det viktig at det vi trenger av informasjon er vedlagt i søknaden.

Krav til dokumentasjon ved søknad om OU-midler:

 • Må gjelde et konkret tilbud som legges ved i søknaden
 • Det må fremgå av søknaden hvem som er i målgruppa og hvilken funksjon de har
 • Det må klart fremgå av tilbudet hva dagshonoraret eller timepris pr konsulent er og hvordan tiltaket er planlagt gjennomført
 • I søknader som gjelder kurs eller studier må det legges ved en oversikt over deltakerne, med navn og stilling.  

Om en søknad blir innvilget vil det bli sendt ut et tilsagnsbrev. I dette tilsagnsbrevet vil det stå en utløpsdato for tilsagnet. Hvis et tilsagn går over flere år må vi få en bekreftelse innen 1. desember, om tilsagnet skal videreføres til påfølgende år.

Skjema for søknad om OU-midler kan lastes opp her.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingstiden for tiden vil være 3-4 uker. 

Anmodning om utbetaling av OU-midler
Når tiltaket er gjennomført må man sende inn refusjonskrav innen utløpsfristen på tilsagnet. Det skal ikke sendes inn refusjonskrav før tiltaket er gjennomført. Har vi ikke mottatt refusjonskrav innen fristen, eller ikke fått beskjed om forsinkelse i gjennomføring av tiltaket, vil tilsagnet tilbakeføres til OU-fondet.

Det skal ikke sendes faktura til KS for OU-midlene. Det er veldig ofte differanse mellom tilsagnsbeløpet som fakturaen baserer seg på og det beløpet som er refusjonsberettiget. Derfor kan vi ikke føre fakturaene inn i regnskapet vårt. Det skal i stedet fylles ut skjema for anmodning om utbetaling av OU-midler.

Krav til dokumentasjon ved anmodning om utbetaling:

 • faktura og eventuelle bilag til faktura må være vedlagt skjemaet
 • fakturaene må være spesifisert slik at det er lett å se hva det gjelder
 • fakturaene og kopi av tilsagnsbrev må sendes som en pdf sammen med skjemaet
 • i feltet tilsagnsnummer/saksnummer skal man skrive inn tilsagnsnummer som er det samme som vår referanse i tilsagnsbrevet. Er vår referanse 21/12345-1 så skal man skrive inn 21/12345 i dette feltet.
 • organisasjonsnummeret som skal fylles ut i skjemaet må være kommunen/fylkeskommunen/virksomhetens organisasjonsnummer, og ikke enhetens organisasjonsnummer.

Det er ikke lenger mulig å be om en spesiell merking av utbetalinger. Ved utbetaling på ordinære tilsagn vil utbetalingen være merket med OU og tilsagnsnummeret som utbetalingen refererer seg til, som f. eks:
OU-19/00190-4

Normal behandlingstid for refusjonskrav er 3-4 uker. Ved årsavslutning må vi ha mottatt refusjonskravene senest 1. desember for å være garantert at utbetalingen kommer med på regnskapsåret.

Ny ordning for refusjon av forhåndsgodkjente kurs hvor det er kursavgift
Vi har forenklet rutinen for refusjon av deltakeravgift på kurs som er forhåndsgodkjente. Hvilke kurs dette gjelder vil fremkomme hos kursleverandøren. For kurs som er forhåndsgodkjente skal det ikke søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav.

Denne rutinen gjelder ikke studier, som f.eks prosesslederstudiet eller helseledelse i regi av bla Høgskolen i Innlandet, og deltakeravgift på lederutviklingsprogam. For disse må det søkes om støtte på vanlig måte.

I de tilfeller hvor det avholdes kurs ute i kommunene og kursholder fakturerer honorar og reise- og oppholdsutgifter, må det på vanlig måte søkes i forkant om støtte til ekstern aktør.

Det skal ikke sendes inn refusjonskrav før dere har fått faktura for kursavgiften. Vi refunderer ingenting på bakgrunn av en bekreftelse på påmelding på et kurs.

Rutine for refusjon av deltakeravgift ved forhåndsgodkjente kurs:

 • den ansvarlige i kommunen, fylkeskommunen eller virksomheten, søker om refusjon av kursavgift og legger ved kopi av faktura for kursavgiften. 
 • er det flere deltagere fra kommunen på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Utbetalingen fra oss vil være merket med OU og referansenummeret fra skjemaet som utbetalingen refererer seg til, som f.eks: OU-YEG7KI.

Skjemaet for refusjon av forhåndsgodkjente kurs er det samme som «Anmodning om refusjon av OU-midler».

Skjema for refusjon av OU-midler kan lastes opp her.

Les mer om OU-midlene her