KS henvendte seg til Arbeids- og sosialdepartementet 2. desember og ba dem vurdere om pensjonert personell i skoler og barnehager kunne jobbe uten avkorting av pensjonen. Etter dialog med departementet er det nå kommet på plass en ordning med en særskilt fastsatt pensjonistlønn for slikt arbeid.

– KS er glade for at Arbeids- og sosialdepartementet etter et initiativ fra KS nå åpner for at pensjonister kan bidra til å løse den krevende bemanningssituasjonen i skoler og barnehager, uten avkorting i pensjonen, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.   

Bakgrunnen for henvendelsen er den pressede bemanningssituasjonen i skoler og barnehager som følge av koronapandemien. Sykefraværet er høyt. Samtidig krever trafikklysmodeller mer bemanning.

Arbeids- og sosialdepartementet åpnet i dag for at partene i kommunesektoren kunne avtale en særstilt pensjonistlønnssats, og det har partene umiddelbart gjort. Ordningen tilbys pensjonert personell fra 1. januar 2022.

Les brevet fra departementet her:

Lenkeblokk Icon Brev fra ASD om pensjonister i skoler og barnehager

Spørsmål og svar om ordningen

Hva innebærer tiltaket?
Tiltaket innebærer at pensjonister kan tilsettes på særskilt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjon avkortes. Den særskilte pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300,- pr. faktisk arbeidet time.

De øvrige bestemmelsene som gjelder for den ordinære pensjonistlønn gjelder tilsvarende for den særskilte pensjonistlønnssatsen. For undervisningspersonell følger pensjonistlønnsbestemmelsene av B-rundskriv 6/2005, og for øvrige pensjonister følger pensjonistlønnsbestemmelser av SGS 2020 Pensjonsordninger § 3-2.

Hvilke pensjonister omfattes av tiltaket?
Pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP-ytelse fra offentlig pensjonsordning omfattes av tiltaket.

Pensjonert personell som ikke mottar pensjon fra offentlig pensjonsordning vil uansett kunne motta ordinær lønn etter tariffavtalen uten at pensjon avkortes eller faller bort, da ev. alderspensjon fra folketrygden, alderspensjon fra privat tjenestepensjon eller AFP fra privat virksomhet etter gjeldende regler kan kombineres med arbeidsinntekt uten avkortning. Dersom personell som ikke mottar eller har rett på pensjon fra offentlig pensjonsordning tar arbeid i skole eller barnehage, skal disse ha ordinær lønn etter tariffavtalen, og meldes inn i kommunens/fylkeskommunens pensjonsordninger.

Tiltaket omfatter ikke de med uførepensjon.

For hvilket arbeid gjelder tiltaket?
Tiltaket gjelder for arbeid som bidrar til å avlaste det ekstraordinære personellbehovet ved skoler og barnehager som følge av covid-19 smitte. Både undervisningspersonell, pedagogisk personell og øvrig personell kan tilsettes på den særskilte pensjonistlønnssatsen. KS anbefaler at det avklares ved tilsetting om pensjonisten skal omfattes av særskilt pensjonistlønnssats.

Når gjelder tiltaket?
Partene i KS-området er enige om at ordningen gjelder for den tid slik særskilt pensjonistlønnssats ikke reduserer AFP. ASD har opplyst at det vil fastsettes unntak for avkortning ved forskrift i perioden 1. januar til 1. juli 2022.