Med denne nye sentrale generelle særavtalen er det med virkning fra 1.1.2020 avtalt nye pensjonsordninger for arbeidstakere født 1963 og senere. Gjeldende bestemmelser om pensjon i HTA kapittel 1, 2, 3 og vedlegg 4 og 5, vil fra samme tidspunkt flyttes fra HTA til den nye sentrale særavtalen, med enkelte tilpasninger og endringer.

Viktige formål med SGS 2020 har vært å gjøre bestemmelsene mer tilgjengelig for både arbeidstakere og arbeidsgivere, ved å i større grad samle bestemmelsene om pensjon, og ved å etablere en ny struktur for oppbygging av bestemmelsene.

Særavtalen er inndelt i to deler. Del I har bestemmelser om tjenestepensjon, del II har bestemmelser om AFP. Del I om tjenestepensjon er inndelt i fire kapitler. Kapittel 1 har gjennomgående bestemmelser som regulerer forhold som hvem pensjonsordningen omfatter, pensjonsgrunnlag, aldersgrense, premiebetaling m.m. Kapittel 2 omhandler alderspensjon til arbeidstakere født 1962 eller tidligere, og kapittel 3 omhandler alderspensjon til arbeidstakere født 1963 eller senere. Kapittel 4 omhandler uføre- og etterlattepensjoner.

Særavtalen skal ta inn bestemmelser om ny AFP, og eventuelle tekniske tilpasninger i bestemmelsene om pensjon til arbeidstakere med særaldersgrense, når disse foreligger.

Avtaleperioden er fra 1.1.2020 til 30.04.2020.

Vedlagt er B-rundskrivet, som omtaler endringene nærmere og selve avtalen. De som abonnerer på rundskriv vil også få tilsendt en trykt versjon av særavtalen.

SGS 2020 Pensjonsordninger
B-rundskriv 6-2019 SGS 2020 Pensjonsordninger