Avtalen er inngått for 2 år, gjeldende fra 1.8.2019. Honorarsatsene er økt med 3,2 prosent og det er liten endring i avtalens punkt 15. Se A-rundskriv 2/2019 for mer informasjon.

Ikke en tariffavtale
Rammeavtalen er ikke en tariffavtale. KS anbefaler derfor medlemmene å vedta avtalen og legge den til grunn ved inngåelse av de individuelle oppdragsavtalene i DKS.

Rammeavtalen regulerer blant annet:

  • de økonomiske vilkårene for kunstnere som oppdragstakere
  • rammer for oppdraget
  • oppdragsgiver og oppdragstakers plikter
  • immaterielle rettigheter

A-rundskriv 2/2019 supplerer fjorårets rundskriv, A-rundskriv 2/2018. For nærmere omtale av bakgrunn for rammeavtalen og kommentarer til de mest sentrale bestemmelsene, vises det til dette rundskrivet.