KS og Legeforeningen signerte ny avtale SFS 2305 18. desember 2015. Avtalen hadde protokoll om pensjon med følgende ordlyd:

  1. Pensjon

Partene er enige om at det med virkning fra 1. januar 2016 gis rett til pensjonsopptjening av beredskapsgodtgjøring og timelønn for legevaktarbeid. Beredskapsgodtgjøringen er pensjonsgivende som tilleggslønn iht. HTA kap. 3. pkt. 3.7.

Timelønn og beredskapsgodtgjøring for legevaktarbeid skal innrapporteres til pensjonsleverandør som henholdsvis hovedlønn og tilleggslønn, og vi vil med denne artikkelen presisere hvilke rutiner som gjelder for slik rapportering.  

Selvstendig næringsdrivende leger som deltar i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste har rett til beredskapsgodtgjøring i henhold til SFS 2305 § 6, pkt. 6.4 bokstav b). Partene er enige om at slik godtgjøring ikke er pensjonsgivende.

Pensjonsopptjening av timelønn for legevaktarbeid

Timelønn for legevaktarbeid iht. § 9 av avtalen er pensjonsgivende som hovedlønn fra og med 1. januar 2016. Timelønte arbeidstakere og arbeidstakere med arbeid utover fast ansettelse, skal etterinnmeldes i pensjonsordningen/ innrapporteres pensjonsgrunnlag for, ved kvartalets utløp, etter reglene i TPO-vedtektenes § 2-3. Arbeidstakeren meldes da inn/ rapporteres pensjonsgrunnlag for etterskuddsvis, på grunnlag av gjennomsnittlig stillingsprosent for hele kvartalet. Faktisk utbetalt timelønn benyttes for beregning av hovedlønn. Som følge av at timelønnede ikke får medregnet ferie som pensjonsgivende skal stillingsprosenten og pensjonsgrunnlaget oppjusteres til 52 uker.

Beregning av stillingsprosent

Ved utregning av stillingsprosent legges til grunn 35,5 timers uker. 100 % stilling utgjør da 1 668,5 timer pr. år, forutsatt 5 uker ferie (1633 timer forutsatt 6 uker ferie).

Stillingsprosenten ved kvartalsvis rapportering er gitt ved følgende formel:

Antall timer i kvartalet/ (35,5 * 47/4) * 100 = XX,xx prosent
(for de som har krav på 6 ukers ferie skal 47 byttes ut med 46 i formelen)

Beregning av hovedlønn

Samlet timelønn i kvartalet *4 *52/47 = hovedlønn
(for de som har krav på 6 ukers ferie 47 byttes ut med 46 i formelen)

Dersom det er avtalt en fast ansettelse med fast arbeidstid legges det til grunn at 100 % stilling utgjør 1846 timer inkludert ferie. Stillingsprosent og pensjonsgrunnlag endres da ikke i ferien og medlemskapet skal da registreres for den tiden ansettelsen varer, etter reglene i TPO-vedtektenes § 2-2.

Det skal ikke tas hensyn til stillingsprosent som overstiger 100 %. Overtid skal ikke medregnes.

Pensjonsopptjening for beredskapsgodtgjørelse

Beredskapsgodtgjøringen er avtalt pensjonsgivende som tilleggslønn. Som ovennevnt er beredskapsgodtgjøring for deltakelse i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste på dagtid ikke pensjonsgivende.  

For at tilleggslønn skal kunne gjøres pensjonsgivende er det en forutsetning at godtgjøringen gis som årsbeløp og utbetales på samme måte som ordinær lønn jf. HTA kap. 3. pkt. 3.7. Arbeidsplaner jf. SFS 2305 punkt 7.4 vil være utgangspunkt for beregning av årsbeløp.

For at beredskapsgodtgjørelsen (tilleggslønnen) skal være pensjonsgivende er det videre en forutsetning at legen har stilling hos arbeidsgiver som gir rett på medlemskap i pensjonsordningen. Dette er en generell forutsetning for at tilleggslønn skal kunne inngå i pensjonsgrunnlaget. Det er dermed en forutsetning for pensjonsopptjening av beredskapsgodtgjørelsen, at arbeidstakeren har en stilling hos kommunen, som er innrapportert til pensjonsleverandøren med lønn og stillingsprosent. Det stilles imidlertid ikke noe krav til størrelsen på stillingsprosenten. Det antas at enkelte leger som går legevakt og mottar beredskapsgodtgjørelse, per dags dato ikke har noen fast stillingsprosent i kommunen med en hovedlønn. I slike tilfeller vil KS kunne kontaktes for råd om hvordan man skal innrette seg slik at beredskapsgodtgjørelsen skal kunne gjøres pensjonsgivende.